محدودیت‌های شاخص Zig Zag


تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو | کش دیتای روزانه

ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان

مفهوم کلی ترانسفورماتور فرکانس متغیر و اجزای اصلیشکل 1. اجزای اصلی ترانسفورماتور فرکانس متغیر.

پست ترانسفورماتور فرکانس متغیر 100 مگاواتی لانگوئیسشکل

شمای تک‌خطی ترانسفورماتور فرکانس متغیر لانگوئیس.


 1. عملکرد ترانسفورماتور فرکانس متغیر و ویژگی‌های کنترلی

ب. میراکردن نوسان توان

ج. بازگشت توان

د. جبران توان راکتیو


 1. کنترل ترانسفورماتور فرکانس متغیر و سیستم حفاظتی

 1. مدل‌های ترانسفورماتور فرکانس متغیر برای مطالعات برنامه‌ریزی

شکل6. مدل ترانسفورماتور فرکانس متغیر برای شبیه‌سازی‌های دینامیکی.

جدول 1. اطلاعات معمول ترانسفورماتور فرکانس متغیر برای مطالعات برنامه‌ریزی اولیه.


 1. پاسخ دینامیکی ترانسفورماتور فرکانس متغیر

شکل 8. پاسخ ترانسفورماتور فرکانس متغیر به خطایی در شبکۀ ac .

شکل 9. رمپ‌های توان ترانسفورماتور فرکانس متغیر در طی عملکرد آسنکرون با شبکه‌های قدرت نیویورک و کبک.

شکل 10. پاسخ ترانسفورماتور فرکانس متغیر به قطع ژنراتور روی شبکۀ ایزوله شده.

ک فناوری جدید برای انتقال توان توسعه می‌یابد. ترانسفورماتور فرکانس متغیر (VFT) یک دستگاه انتقال محدودیت‌های شاخص Zig Zag کنترل‌پذیر و دوسویه است که می‌تواند توان را بین شبکه‌های آسنکرون انتقال دهد. از لحاظ کارکرد، ترانسفورماتور فرکانس متغیر مشابه مبدل پشت به پشت HVDC است. فناوری اصلی ترانسفورماتور فرکانس متغیر عبارت از یک ترانسفورماتور گردنده (چرخشی) با سیم‌پیچ های سه فاز در هر دوی روتور و استاتور است. یک موتور و یک سیستم درایو به منظور تنظیم موقعیت چرخشی روتور نسبت به استاتور به کار می‌روند، در نتیجه دامنه و جهت عبور توان از ترانسفورماتور فرکانس متغیر کنتل می‌شود. اولین ترانسفورماتور فرکانس متغیر دنیا اخیراً در پست لانگوئیس هیدرو کِبِک نصب شد، جایی که از آن می‌توان برای تبادل توان تا 100 مگاوات بین شبکه‌های آسنکرون توان کبک (کانادا) و نیویورک (آمریکا) استفاده کرد. این مقاله فناوری ترانسفورماتور فرکانس متغیر را توصیف کرده و مروری دارد بر تجهیزات ترانسفورماتور فرکانس متغیر نصب شده در پست لانگوئیس. نتایج تست‌های انجام شده نیز ارائه می‌شود.

ترانسفورماتور فرکانس متغیر (VFT) اساساً یک ترانسفورماتور جابجاکنندۀ پیوستۀ فاز متغیر است که می‌تواند در یک زاویه فاز قابل تنظیم کار کند. فناوری اصلی این ترانسفورماتور یک ترانسفورماتور گرنده با سیم‌پیچ‌های سه فاز بر روی هردوی روتور و استاتور است (شکل 1 را ببینید). سیستم کنترلر جریان را بین سیم‌پیچ سه فاز روتور و شبکۀ شینۀ ساکن آن هدایت می‌کند. یک شبکۀ توان به سمت روتور ترانسفورماتور و شبکۀ دیگر توان به سمت استاتور این ترانسفورماتور متصل شده است. شکل 1. اجزای اصلی ترانسفورماتور فرکانس متغیر. عبور توان متناسب با زاویۀ ترانسفورماتور گردنده است، که در هر مدار توان ac دیگر نیز چنین است. امپدانس ترانسفورماتور گردنده و شبکۀ ac تعیین کنندۀ دامنۀ تغییر فاز لازم برای یک ترانسفورماتور توان داده شده است. عبور توان از ترانسفورماتور گردنده تابعی از گشتاور اعمالی به روتور است. اگر گشتاور به یک سمت اعمال شود، توان از سیم‌پیچ استاتور به سیم‌پیچ روتور عبور می‌کند. اگر گشتاور در جهت مخالف اعمال شود، توان از سیم‌پیچ روتور به سیم‌پیچ استاتور عبور می‌کند. عبور توان متناسب با دامنه و جهت گشتاور اعمالی است. اگر گشتاوری اعمال نشود، هیچ توانی از ترانسفورماتور گردنده عبور نمی‌کند. بدون توجه به جهت جریان، روتور به طور ذاتی خود را می‌چرخاند تا از اختلاف زاویه تحمیل شده از دو سیستم آسنکرون تبعیت کند و اگر شبکه‌ها دارای فرکانس‌های مختلف بانشد به طور پیوسته گردش خواهد کرد. گشتاور با یک موتور درایو به روتور اعمال می‌شود، این موتور با سیستم داریو سرعت متغیر کنترل می‌شود. وقتی یک ترانسفورماتور فرکانس متغیر برای اتصال دو شبکۀ توان با فرکانس یکسان به کار می‌رود، سرعت عملکرد طبیعی آن صفر است. بنابراین، سیستم موتور و درایو هرچند دارای سرعت صفر است (standstill)، به منظور تولید پیوستۀ گشتاور به کار می‌رود. اگر شبکۀ توان در یک سمت اغتشاشی را تجربه کند که موجب یک انحراف فرکانس می‌شود آنگاه ترانسفورماتور فرکانس متغیر در سرعتی متناسب با اختلاف فرکانس میان دو شبکۀ توان چرخش خواهد کرد. به دلیل این عملکرد پخش بار حفظ می‌شود. ترانسفورماتور فرکانس متغیر به منظور تنظیم پیوستۀ عبور توان با جابجایی فاز روی هر دو شبکه، طراحی شده است. یک رگولاتور حلقه بستۀ توان باعث می‌شود انتقال توان معادل یک نقطۀ تنظیم اپراتور حفظ شود. این رگولاتور توان اندازه‌گیری‌شده با نقطه تنظیم را مقایسه کرده و گشتاور موتور را به عنوان تابعی از خطای توان تنظیم می‌کند. رگولاتور توان به اندازه‌ای سریع است که می‌تواند به اغتشاشات شبکه پاسخ داده و انتقال پایدار توان را حفظ کند. عبور توان راکتیو از ترانسفورماتور فرکانس متغیر از قوانین مرسوم مدارهای ac پیروی می‌کند. این کار با امپدانس سری ترانسفورماتور رحشی و اختلاف دامنۀ ولتاژهای دو سمت تعیین می‌شود. برخلاف راهکارهای الکترونیک قدرتی، ترانسفورماتور فرکانس متغیر هیچ هارمونیکی تولید نکرده و نمی‌تواند موجب برهمنکش‌های نامطلوب با ژنراتورهای مجاور یا تجهیزات دیگر روی شبکه شود. 2. پست ترانسفورماتور فرکانس متغیر 100 مگاواتی لانگوئیس این پست در جنوب غربی مونترال، کبک، در رابط الکتریکی میان شبکه‌های قدرت کبک و ایالات متحده قرار داد. یک ترانسفورماتور فرکانس متغیر 100 مگاواتی در لانگوئیس نصب شد تا انتقال توان میان دو شبکۀ قدرت آسنکرون را امکانپذیر کند. شکل 2 یک شمای تک‌خطی ساده شدۀ ترانسفورماتور فرکانس متغیر لانگوئیس را نشان می‌دهد که شامل موارد ذیل است: • یک ترانسفورماتور چرخشی 105 مگاولت‌آمپر، 17 کیلوولتی • یک موتور dc با قدرت 3000 اسب بخار و سیستم درایو سرعت متغیر • سه بانک خازنی شنت کلیدزنی شده 25 مگاوار • دو ترانسفورماتور معمول افزایندۀ ژنراتور 17/120 کیلوولت شکل 3 یک طرح فیزیکی مرسوم یک ایستگاه ترانسفورماتور فرکانس متغیر 200 مگاواتی با دو واحد ترانسفورماتور فرکانس متغیر 100 مگاواتی را نشان می‌دهد. ایستگاه ترانسفورماتور فرکانس متغیر لانگوئیس در نهایت مشابه همین است. در حال حاضر، اولین مرحلۀ 100 مگاواتی در لانگوئیس تکمیل شده است. ساتمان موجود طوری طراحی شده است که قابل گسترش باشد. حیاط دارای فضا برای ترانسفورماتورها، بانک‌های خازنی و تابلو برق‌های مربوط به دومین واحد ترانسفورماتور فرکانس متغیر است.

پیش نمایش مقاله ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان

چکیده انگلیسی

A new power transmission technology has been developed. The variable frequency transformer (VFT) is a controllable, bi-directional transmission device that can transfer power between asynchronous networks. Functionally, the VFT is similar to a back-to-back HVDC converter. The core technology of the VFT is a rotary transformer with three-phase windings on both rotor and stator. A motor and drive system are used to adjust the rotational position of the rotor relative to the stator, thereby controlling the magnitude and direction of the power flowing through the VFT. The world's first VFT was recently installed in Hydro-Quebec's Langlois substation, where it will be used to exchange up to 100 MW of power between the asynchronous power grids of Quebec (Canada) and New York (USA). This paper describes the VFT technology and provides an overview of the VFT equipment installed at Langlois substation. Results of commissioning tests are also included

محدودیت‌های شاخص Zig Zag

فلپ تاجی یا کورونال پوست کاسه سر ( bicoronal scalp flap )

 • برای دسترسی به استخوان پیشانی٬قسمت بالائی اسکلت میانی صورت٬اربیت ( کاسه چشم)٬فضاهای گیجگاهی و زیر گیجگاهی٬و ناحیه قدامی و میانی حفره کرانیال استفاده می شود .
 • همان گونه که در عنوان پیش آمد ٬پوست ناحیه کاسه سر ( scalp ) دارای 5 لایه است که سه لایه اول اصلی محکم به هم پیوسته و مانند یک لایه با هم حرکت می کنند .
 • شاخه یا شاخه های تمپورال عصب فاسیال که عضله پیشانی را عصب دهی می کند ٬هنگام عبور از داخل و یا روی فاشیای تمپورال در معرض خطر صدمه دیدن است . برای حفظ این شاخه از عصب فاسیال چند لندمارک یا شاخص مهم آناتومیک باید محدودیت‌های شاخص Zig Zag در نظر گرفته شوند ( شکل 10) :

1 – حد اقل 8 میلیمتر جلوتر از قسمت غضروفی سوراخ گوش در ناحیه قوس زایگوماتیک است.

2 - حد اقل یک سانتیمتر جلو تر از چسبندگی قسمت بالائی لاله گوش است .

3 – بیش از دو سانتیمتر بالا تر از درز پیشانی گونه ای ( frontozygomatic suture )( حد طرفی ابرو ) قرار ندارد ( شکل 10 ) .

 • از نقطه نظر تکنیکی ٬ همان گونه که در عنوان قبلی بیان شد ٬ با توجه به حضور عروق و اعصاب در لایه زیر پوستی لازم است بی حسی همراه اپی نفرین 200000/1 در روی لایه galea یا نیام یا آپونوروز عضلات محل برش تزریق می گردد .
 • برش پوستی به موازات فولیکول های مو و یا به شکل زیگزاگ ( zigzag ) داده می شود ( برای پرهیز یا کاهش احتمال آلوپسی ناشی از اسکار ) .
 • شروع انسزیون از بالای ناحیه جلوئی چسبندگی لاله گوش شروع می شود و در عقب محل رویش مو ها در روی کاسه سر به سمت مقابلادامه می یابد . عمق انسزیون تا ناحیه galea بوده و سپس سه لایه اول که به هم پیوسته است با هم کنار زده می شود . و در حدود 3 سانتیمتری بالای لبه بالائی کاسه چشم ( اربیت ) پریوست روی استخوان ( pericranium ) برش داده می شود و کنار زدن فلپ به صورت زیر پریوستی ادامه می یابد ( شکل 11) . ادامه کنار زدن زیر پریوستی در سه ناحیه آناتومیک با مقاومت همراه است :

الف - درز پیشانی گونه ای ( frontozygomatic suture ) .

ب – دسته عروقی و عصبی بالای کاسه چشمی که باید با استئوتوم از کانال مربوطه آزاد شود.

بایگانی ها

تنوری بازار کار آمد، بر اساس این تئوری قیمت جاری بازار همه اطلاعات و انتظارات مربوط به جفت ارزی مورد نظر را منعکس می کند. این تئوری بر این باور است که بازر نمی تواند یک دارایی را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن ارزش گذاری کند و ارزش جاری بازار ارزش واقعی دارایی مزبور است.

  28/11/2014 -->
 • نوامبر 28th, 2014
 • تمام لغات

Elliot Wave Theory, نظریه موج الیوت

Elliot Wave Theory, نظریه موج الیوت

این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. بر طبق این نظریه بازار بصورت موجی حرکت می کند و هر روند دارای پنج موج است که با سه موج اصلاحی همراه میگردد.

  02/02/2015 -->
 • می 31st, 2015
 • تمام لغات،حاوی تصویر،نمودار ها

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود همانگوته که می دانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابه الگوهای پیشرو (Impulsive) می باشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب (یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب ( یا الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانیکه موج C درفراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده ، امواج 1،2،3 ازیک الگوی پیشرو 5 موجی می باشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو الگوی مختلف کمک میکنند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی محدودیت‌های شاخص Zig Zag زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج C شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد محدودیت‌های شاخص Zig Zag کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موجها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

  27/01/2015 -->
 • می 31st, 2015
 • الگو ها،تمام لغات،حاوی تصویر

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود. همانگونه که میدانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابهالگوهای پیشرو (Impulisive) میباشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب ( یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب (الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانی که موج c در فراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده، امواج 3،2،1 از یک الگوی پیشرو 5 موجی میباشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو محدودیت‌های شاخص Zig Zag الگوی مختلف کمک میکند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج c شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موج ها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

  02/02/2015 -->
 • می 31st, 2015
 • تمام لغات،حاوی تصویر،نمودار ها

Employment Change

این شاخص تغییرات تعداد شاغلین را طی ماه گذشته میسنجد و روند صعودی تاثیری مثبت بر ارز کشور می گذارد. اهمیت این شاخص بیشتر بعلت نقش کلیدی اشتغال در خرجکرد و رضایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تولید ناخالص داخلی میباشد.

  04/01/2015 -->
 • ژانویه 4th, 2015
 • تمام لغات

Engagement Letter موافقتنامه حسابرسی

نامه ای رسمی در شروع كار حسابرسی از طرف حسابرسان به صاحبكار كه نوع و ماهیت كار ، هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی ، كارهایی كه باید توسط كاركنان صاحبكار انجام پذیرد و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی در آن خلاصه می شود. هدف موافقتنامه حسابرسی ، پیشگیری از سوء برداشتهاست و در كارهای غیر حسابرسی نیز همانند حسابرسی ، ضروری است.

  24/01/2015 -->
 • ژانویه 24th, 2015
 • تمام لغات،حسابداری،مالی

Engulfing Pattern الگوی پوشاننده یا فراگیر

الگویی است با درجه اعتبار متوسط که سیگنال آن در بازارهای دارای روند غالب ( روند چه صعودی چه نزولی ) قابل توجه است برای تشکیل این الگو به دو کندل با رنگ های مخالف تشکیل احتیاج است و نقطه ورود ما به بازار اتمام کامل کندل و با توجه قیمت باز شدن کندل بعدی می باشد

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

_SPONSOREDALT

27th Annual Conference of Mechanical Engineering

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مهندسی مکانیک ایرانانجمن مهندسان مكانيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران مراجعه فرمایید.

سایر دوره های این کنفرانس

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۴)

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۵)

پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۶)

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۸۷)

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۸)

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۹)

نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۹۰)

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۹۱)

بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۹۲)

بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک (۱۳۹۳)

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۳۹۵)

بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۹۶)

بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۳۹۷)

بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۳۹۹)

بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی محدودیت‌های شاخص Zig Zag انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی (۱۴۰۰)

سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۴۰۱)

سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران (۱۴۰۲)

مقالات پذیرش شده در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

کانال تلگرام مجموعه سیویلیکا به منظور اطلاع رسانی سریع و منظم کنفرانسهای علمی و پژوهشی ایجاد شده است
اگر می خواهید اولین نفری باشیدکه از رویدادهای تخصصی و معتبر علمی کشور باخبر می شوید، حتما در کانال سیویلیکا عضو شوید.

پایگاه سیمپوزیا

پایگاه سیمپوزیا، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت کلیه فراخوانهای کنفرانسهای معتبر علمی کشور را می توانید مشاهده نمایید.

تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. با تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو در خدمت شما هستیم تا شرایط این سهم را از منظر تحلیل چارت قیمت بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

شرح تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 :

همانطور که از چارت قیمت سهم شستا پیداست این سهم یک روند نزولی از قیمت 279 تومان تا 72 تومان داشت که باعث کاهش 74 درصدی قیمت سهم شد. از نظر ساختاری به نظر می رسد که این محدودیت‌های شاخص Zig Zag روند نزولی یک دیامتریک بوده است که از منظر نئوویو باید نقطه شروع آن را مقداری پایین تر از سقف 279 تومانی یعنی در قیمت 224 تومان که یک سقف مینور است در نظر گرفت. بخش کوچک قبل از آن نیز مربوط به روند صعودی قبلی بوده است. این سقف در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 با یک فلش قرمز رنگ مشخص شده است و خود دیامتریک نیز با کانال بندی و لیبل‌های سبز رنگ از A تا G مشخص شده است.

پس از این الگو، روند نزولی به پایان رسیده است و به نظر می‌رسد که یک روند صعودی شروع شده باشد که هم اکنون در شاخه دوم آن هستیم. شاخه اول این روند صعودی یعنی موج A یک زیگزاگ معمولی بوده و شاخه دوم یعنی موج B نیز احتمالاً یک مثلث خنثی است که در موج D یا E آن قرار داریم.

تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو | کش دیتای روزانه

تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو | کش دیتای روزانه

در هر صورت از اتلاف زمانی محدودیت‌های شاخص Zig Zag که در این روند صعودی شکل گرفته است پیداست که این روند صعودی موج (B) بزرگ بوده و دیامتریکی که در روند نزولی قبلی شکل گرفت نیز موج (A) بزرگ بوده است محدودیت‌های شاخص Zig Zag بنابراین پس از پایان موج (B) باید حداقل انتظار یک موج نزولی دیگر جهت شکل‌گیری یک الگوی استاندارد مانند فلت را داشت. البته اگر موج نزولی فرضی در جایگاه موج (C) به صورت شتابدار رخ ندهد طبیعی است که الگو می‌تواند پیچیده‌تر شده و به یک مثلث تبدیل شود.

شرایط احتمالی پیش رو :

چیزی که هم اکنون مهم است شرایط روند صعودی می‌باشد. همانطور که گفته شد از روند صعودی فعلی تاکنون دو شاخه ساخته شده است که یک شاخه زیگزاگ بوده و شاخه دیگر نیز به احتمال قوی یک مثلث خنثی است. اما در این موضوع که الان در موج D از این مثلث خنثی هستیم یا در موج E هستیم مقداری ابهام وجود دارد ولی به طور کلی می توان روند قیمت این سهم را مطابق با تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 صعودی دانست، حال یا این صعود با یک استراحت کوتاه دیگر همراه می‌شود و بعد ادامه پیدا می‌کند و یا این که صعود قیمت از همین حدود ادامه پیدا می‌کند.

اگر قیمت با یک اصلاح کوچک همراه شود، این اصلاح می‌تواند درون باکسی که در تصویر تحلیل رسم شده است به پایان برسد، فقط این موضوع مستلزم آن است که شاهد قدرت گرفتن قیمت در ریزش به سمت باکس نباشیم بلکه یک حرکت کند و آهسته‌ای را شاهد باشیم. اگر قیمت با شدت به سمت باکس برود احتمال تغییر اندک در ساختار الگوی تصویر شده وجود دارد اما برای آنکه ساختار کلی تحلیل زیر سوال نرود سطح بی‌اعتباری تحلیل نباید شکسته شود. این سطح قیمت 71 تومان می‌باشد که در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به رنگ قرمز مشخص شده است.

اگر همانطور که انتظار می‌رود قیمت روند صعودی خود را (با اصلاح کوچک یا بدون آن) ادامه دهد احتمالاً خواهد توانست حداقل به قیمت 164 تومان که رتریس 62 درصد موج (A) بزرگ است و یک سطح مهم فیبوناچی محسوب می‌شود برسد. البته در حدود همین قیمت یک مقاومت یا سطح عرضه نیز وجود دارد که اهمیت این سطح را دوچندان می‌کند.

همچنین در صورت وجود قدرت کافی، سطوح بعدی فیبوناچی که در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 مشاهده می‌کنید نیز می‌توانند هدف بعدی قیمت باشند. کافی است که نحوه حرکت قیمت تا این اهداف رصد شود تا مشخص شود که هدف اصلی قیمت کدام سطح خواهد بود.

امیدواریم تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 مفید بوده و مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.