ایندکس های ترکیبی


این مطلب بروزرسانی شده است و نرم افزار محاسبه شاخص ضریب حوادث osha در قالب اکسل پیوست شده است همچنین فایل کامل فارسی شاخص های OSHA پیوست شده است.
در بروزرسانی دوم فایل تعریف شاخص های حوادث پیوست شد.
در بروزرسانی سوم فایل شاخص های تحلیل حوادث با توضیحات کامل پیوست شد.

تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا)

توسعه مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می‌توان به عوامل کیفی شامل محیط سیاسی، زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت اشاره کرد. اگرچه عوامل متعددی بر توسعه مالی تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل کیفی و نهادی بر توسعه مالی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی است. برای این منظور به بررسی تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص‌های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال‌های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده‌های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Quality Indices on Financial Development (Case Study: Eurasian Region Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi 1
  • Asiye Berari 2
  • Ali Ahmadpoor 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Graduate of Economic Development and Planning, Faculty of Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran

3 ایندکس های ترکیبی PhD Degree in Economics, Faculty of Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Financial development is one of the important issues that has always been of particular importance to the economy of any country. It is impossible to achieve economic growth and development without efficient financial institutions and adequate financial resources. The determinants of the level of financial development in countries include qualitative factors including political environment, institutional, legal and information infrastructures, regulation and supervision. Although there are many factors affecting financial development and there are many studies and theories in this area, what has been the least considered is the impact of ایندکس های ترکیبی qualitative and institutional factors on financial development. The main purpose of this study is to investigate a group of important non-economic and qualitative factors on financial development. To this end, we examined the impact of the average of 3 indices ICRG as an indicator of quality of institutions, the POLITY IV index of democracy, and the property rights, on banking indices as an indicator of financial development for 27 developing countries in Eurasia during the years 1999-2015. Based on this, a panel data econometric model was defined and estimated by the GMM method. The results of this study indicate that high quality of ایندکس های ترکیبی institutions, higher democracy and protection of property rights have a positive and significant effect on financial development in the countries studied.

بیست و سومین نشست شاخص سازی- دکتر مهدی رجبیون

گزارش بیست و سومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع «متودولوژی شاخص سازی ترکیبی (کارکرد تحلیلهای چندمتغیره در تدوین شاخصهای ترکیبی)» با ارائه دکتر مهدی رجبیون و در تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۶/۷/۴

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در رابطه با بیست و سومین جلسه کرسی نکاتی را خاطر نشان کردند؛ تاکنون عمده مباحث مطرح شده در کرسیهای مطالعات راهبردی از جمله کرسی شاخص سازی جنبه مطالعات بنیادین داشته و دارای صبغه نظری بوده اند اما در عین حال مباحثی کارکردی به شمار می آیند که با رویکرد حل مسئله در پی توصیف، تبیین و تحلیل فرصتها و آسیبها در راستای ایجاد فهمی سیاستگذارانه از مسائل طرح می شوند. موضوع «متودولوژی شاخص سازی ترکیبی (کارکرد تحلیلهای چندمتغیره در تدوین شاخصهای ترکیبی)» نیز از همین دست موضوعات است و با توجه به آنکه پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران در رابطه با اجرای طرح بررسی روایی و پایایی شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران همکاری ای را با مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرده است، این نشست میتواند در راستای طرح مقدمات نظری و کارکردی طرح مزبور مفید واقع شود.

یکی از معضلات موجود در مسیر شاخص سازی در ایران، موازی کاری در زمینه مزبور می باشد. تا جاییکه در برخی از حوزه ها نظیر حوزه امنیت ارکان متعددی به طور موازی به تولید اطلاعات، سیاستها و راهبردهای امنیت مبادرت می ورزند که این خود موجب تشتت و سردرگمی در شناسایی و تحلیل وضع موجود می شود. در این راستا، یکی از بهترین ابزارها به منظور تجمیع داده ها و رصد آنها و استفاده از شاخص ترکیبی توسط یک مرکز واحد می باشد. ضرورت شاخص سازی در ایران از آن رو مهم است که به منظور سیاستگذاری، سیاست سازی و تصمیم گیری در سطوح کلان نمیتوان بدون داده های لازم موفق بود.

بنابراین ضرورت شاخص سازی بر همگان آشکار است. به ویژه شاخص ترکیبی که با ادغام چندین شاخص در درون خود پهنه گسترده تری از واقعیات علمی و حقایق نظری را در اختیار مخاطب قرار میدهد. شاخص های ترکیبی به طور روزافزون به عنوان یک ابزار مفید در جهت ممیزی کارایی کشورها در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. این شاخصها می توانند به عنوان یک ابزار ساده برای مقایسه کارایی یک کشور در مورد مسائل پیچیده و بعضا بغرنج در سالیان متمادی و همچنین مقایسه کشورها با یکدیگر ایندکس های ترکیبی در سطح بین المللی به کار برده شود. و حتی چنین به نظر می رسد که عموم جامعه نیز از شاخص های ترکیبی تفسیر بهتری دارند تا از تفسیر روندها بواسطه تعداد زیادی از شاخص ها. زیرا شاخصهای ترکیبی بسیار شبیه به مدل های ریاضی و یا مفهومی هستند. بدین معنی که تدوین این شاخص ها بیشتر به مهارت مدلساز بستگی دارد تا به یکسری از قوانین پذیرفته شده عمومی برای تدوین شاخصها و در زمینه مدل ها، توجیه یک شاخص ترکیبی به سازگاری شاخص مزبور با اهداف مورد نظر و همچنین توافق سایر همکاران بستگی می یابد. در واقع، این شاخصها به یک معنا خلاصه و یا جمع بندی از شاخصهای متفرد هستند و صاحبنظران حوزه شاخص سازی معتقدند که یک چنین خلاصه ای از آمارها (شاخص ترکیبی) می تواند واقعیت را بهتر نشان داده و معنای بهتری از رویدادها ارائه نماید و همچنین به غایت در جلب توجه رسانه ها و نتیجتا جلب نظر سیاستگذاران مفید واقع افتد.

همچنین در نشست یاد شده به اهمیت آمارها و ضرورت شاخص سازی به صورت متمرکز و مستقل از نهادها اجرایی نیز اشاره شده و بر لزوم ارتقاء جایگاه نهادهای شاخص سازی و آمارگیری به مثابه نهادهای رصد کننده امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره شد. در این راستا، برخی از تنگناهای موجود در مراکز آمار کشور و همچنین عملکرد موازی نهادهای دخیل در رصد آمار در کشور مطرح گردید و در رابطه با امکان جدایی نهاد اجرا از نهاد نظارت مباحثی مطرح شد. در واقع، به منظور رفع مشکل در حوزه ی ارائه آمارهای کلان و شاخص سازی مستقل بودن نهاد ذیربط شرط اصلی در کیفیت آمارها و همچنین تضمینی برای سلامت آنها محسوب می شود.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه با اشاره به اهمیت روش شناسی در تحقیقات علمی، خاطر نشان کردند؛ تدوین شاخص ترکیبی در زمره یکی از مهمترین ابزارها به منظور رصد وضع موجود می باشد و طرح بررسی روایی، پایایی و اعتبار سنجی شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران نیز در راستای تدوین شاخص ترکیبی مناسب به منظور رصد وضعیت امنیت است.

عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی

ایران از تنوع اقلیمی برخوردار است و یکی از متنوع‏ ترین مناطق جهان از لحاظ پوشش گیاهی به‏ شمار می‏رود؛ و از این ‏رو، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در کشور امکان‌پذیر است. با این همه، اگرچه آمارها حاکی از رشد نسبی صادرات بخش کشاورزی طی سال‏های مختلف است، اما این روند نوسان‏های زیادی دارد و در اکثر سال‌ها، عملکرد صادرات از مقدار پیش‏ بینی ‏شده کمتر است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با تأکید بر شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز، عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران برای دوره زمانی 1991 تا 2014 بررسی و ارزیابی شد. بدین منظور، با محاسبه نرخ ارز واقعی ترکیبی دوجانبه، از الگوی داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران بود. همچنین، نتایج نشان داد که درآمد ملی کشورهای واردکننده دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای صادرات بوده و اثر آن به ‏مراتب از شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی بیشتر است. بر اساس نتایج به ‏دست ‏آمده، در الگوی برآوردشده، با یک درصد افزایش در شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی و درآمد ملی، به ‏ترتیب، تقاضای صادرات به میزان 19/0 و 41/1 درصد افزایش می­یابد. در نهایت، نتایج بیانگر آن بود که برخلاف دو متغیر یادشده، قیمت‏ های نسبی صادراتی تأثیر منفی و معنی‏دار بر تابع صادرات دارند، به‏ گونه‏ ای که طی دوره بلندمدت، با یک درصد افزایش در قیمت‏های نسبی، تقاضای صادرات به‏میزان 78/0 درصد کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

  • نرخ ارز واقعی ترکیبی
  • تقاضای صادرات
  • محصولات کشاورزی و صنایع غذایی
  • داده‌های ترکیبی

عنوان مقاله [English]

The effective factors on export of agricultural products and food industry of Iran with emphasis on competitiveness index of integrated real exchange rate

نویسندگان [English]

  • Sh. Abnar 1
  • S. S. Hosseini 2
  • R. Moghadasi 3

1 Corresponding Author and PhD Student in Agricultural Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Iran, as a country with considerable climatic variations, is one of the most diverse regions of the world in terms of vegetation. This makes it possible to produce many agricultural products in the country. Although the figures represent relative growth of agricultural exports over several years, the volatility of these facts and figures is great, and in most cases, export performances are annually lower than the year forecast. With this approach, this study aimed at examining and evaluating the factors affecting the Iran’s exports of agricultural products and food industry during 1991-2014, with emphasis on competitiveness index of real exchange rate. For this purpose, the panel data approach was used to calculate the integrated bilateral real exchange rate. The study results showed a significantly positive effect of integrated real exchange rate on the Iranian export of agricultural and food industry products. The results also revealed that national income of importing countries had a significantly positive effect on export demand and its extent was greater than that of the integrated bilateral real exchange rate. Accordingly, with one percent increase in the competitiveness index of integrated bilateral real exchange rate and the national income, export demand increases by 0.19 and 1.41 percent, respectively. Finally, the results indicated that unlike the two aforementioned variables, the relative prices of exports had a significantly negative impact on export demand of Iran, so that during a long run, with one percent increase in the relative prices, export demand would reduce by 0.78 percent.

مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی سابق )

Rahnama Roodposhti F, Amini M R, Shamsi H, Rezaei M. Constructing a Composite Index of Risk in the Banking Sector: A Multilayer DEA Approach (Case Study: Tehran Stock Exchange Member Banks). jor 2019; 16 (2) :97-113
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1663-fa.html

رهنما رودپشتی فریدون، امینی محمدرضا، شمسی حسن، رضائی معصومه. طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 1398; 16 (2) :113-97

تحلیل ریسک در انتخاب پورتفو حایز اهمیت می ­باشد. سرمایه‌گذاران علاوه بر سودآوری، به شاخص‌های مرتبط با ریسک نیز در انتخاب پورتفوی مناسب، باید توجه کنند. درکنار رویکردهای نرم ساخت شاخص­ ترکیبی همچون AHP ، رویکردهای بهینه­ سازی همچون DEA نیز مورد توجه قرار گرفته است. درصورتی که ساختار معیارها سلسله مراتبی باشد، دیگر نمی­ توان از مدل های پایه DEA استفاده کرد؛ بنابراین لازم است مدل DEA به نحوی تغییر کند تا بتواند ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارها را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله با بررسی معیارها و زیرمعیار های مختلف ریسک در بانک ها همچون ریسک اعتباری، نقدینگی و سودآوری و با بهره‌گیری از رویکرد DEA چند لایه، مدلی جهت ساخت شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها طراحی گردید. برای نمایش قابلیت‌های مدل تحقیق، 10 بانک حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بانک پاسارگاد بهترین عملکرد (کم‌ترین ریسک) را در مقایسه با سایر بانک‌های مورد ارزیابی داشته است. بهترین عملکرد این بانک در شاخص ریسک نقدینگی بوده و شاخص های ریسک اعتباری و ریسک سودآوری در رتبه‌های بعدی قراردارند. علاوه بر ارایه نمرات شاخص ریسک هر بانک و وزن زیرمعیارهای مختلف، قدرت تفکیک نیز بهبود قابل توجهی یافته است .

شاخص های ضریب ایندکس های ترکیبی حوادث و تفسیر آنها

برای اینکه تعداد حوادث یک کارگاه را با کارگاهی دیگر با همان نوع صنعت مقایسه کنیم، بایستی تعداد کارگران را در محاسبه معیار به حساب آوریم. ضریب تکرار حادثه بیانگر تعداد حوادثی است که منجر به از دست رفتن زمان کاری در تعداد معین ساعت کاری در محدوده زمان خاص می شود.

نحوه محاسبه:

الف: طبق نظر سازمان بین المللی کار ILO و موسسه استاندارد ملی آمریکا: میزان وفور حادثه برابر است با تعداد حوادث ضربدر یک میلیون تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران.

ضریب FR حوادث در ILO

ضریب FR حوادث در ILO

نکته اینکه موسسه استاندارد ملی آمریکا، ضریب یک میلیون ساعت کاری را برای سازمانهای دارای 500 کارگر و بالاتر پیشنهاد کرده است.

ب: طبق نظر سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا OSHA: میزان وفور حادثه برابر است با تعداد حوادث ضربدر دویست ایندکس های ترکیبی هزار تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران.

نکته اینکه سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا ضریب 200 هزار را برای سازمانهایی که زیر 100 نفر کارگر دارند پیشنهاد می کند.

ضریب FR حوادث در OSHA

ضریب FR حوادث در OSHA

تفسیر FR: عدد به دست آمده از فرمولهای بالا که با نام ضریب تکرار حادثه شناخته می شود به این معنا است که در مدت معین (منظور مدت معینی است که تعداد حوادث آن را در فرمول گذاشته و محاسبه کرده ایم) به ازای یک میلیون ساعت کاری (یا 200 هزار ساعت کار) این تعداد حادثه رخ داده است.

نکته: در تنظیم آمار و محاسبه ضریب تکرار حادثه، تعداد کارگران آسیب دیده ای منظور می شود که دست کم کارگر آسیب دیده 24 ساعت تحت درمان بوده یا استراحت داشته است.

معیار مقایسه ای: به عقیده متخصصان ایمنی و ایندکس های ترکیبی حفاظت صنعتی، در صورتی که ضریب تکرار حادثه در کارخانه یا کارگاهی بین صفر تا ده باشد، آن کارخانه از نظر رعایت اصول ایمنی خیلی خوب بوده است.

2- ضریب شدت حادثه (SR- Severity Rate)

ضریب شدت حادثه نمایانگر روزهای کار تلف شده است.

نحوه محاسبه:

الف: طبق نظر سازمان بین المللی کار ILO: ضریب شدت حادثه از تقسیم مجموع روزهای تلف شده به علت حادثه در یک مدت معین ضربدر هزار تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران در همان مدت معین بدست می آید.

ضریب SR حوادث در سازمان ILO

ضریب SR حوادث در سازمان ILO

ب: طبق نظر انجمن آمریکایی بررسی حوادث: ضریب شدت حادثه از تقسیم مجموع روزهای تلف شده به علت حادثه در یک مدت معین ضربدر یک میلیون تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران در همان مدت معین بدست می آید.

ضریب SR حادثه در انجمن بررسی حوادث امریکا

ضریب SR حادثه در انجمن بررسی حوادث امریکا

ج: طبق نظر سازمان ایمنی و بهداشت آمریکا OSHA: ضریب شدت حادثه از تقسیم مجموع روزهای تلف شده به علت حادثه در یک مدت معین ضربدر دویست هزار تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران در همان مدت معین بدست می آید.

ضریب SR حادثه در OSHA

ضریب SR حادثه در OSHA

تفسیر SR: عدد به دست آمده از فرمولهای بالا که به عنوان ضریب شدت حادثه شناخته می شود به این معنا است که در مدت معین به ازای هر 1000 ساعت کار (یا طبق فرمول انجمن آمریکایی بررسی حادثه یک میلیون و طبق نظر سازمان ایمنی و بهداشت آمریکا دویست هزار) کل آن شرکت این مقدار روز توقف تولید داشته است.

نکته: برای هر نوع از کار افتادگی یا آسیب تعداد روزهای معینی در نظر گرفته شده است که بایستی به جداول مربوطه مراجعه نمود. همچنین به توصیه کنفرانس بین المللی آمارگران در سال 1974 روزهای تلف شده مربوط به فوت هر کارگر معادل 7500 روز می باشد.

معیار مقایسه ای: به عقیده متخصصان ایمنی و حفاظت صنعتی، در صورتی که ضریب شدت حادثه در کارخانه یا کارگاهی زیر یک باشد، آن کارخانه از نظر رعایت اصول ایمنی خوب بوده است.

3- میزان بروز حادثه (IR- Incidence Rate):

از طرف سازمان بین المللی کار برای سازمانهایی که محاسبه ضریب تکرار و ضریب شدت حادثه، به علت نبود اطلاعات لازم در مورد مجموع ساعات کار کلیه کارگران و روزهای تلف شده به علت حادثه، مقدور نمی باشد محاسبه این میزان پیشنهاد شده است.

ضریب IR حوادث

تفسیر IR: عدد به دست آمده از فرمول بالا که به عنوان میزان بروز حادثه شناخته می شود به معنای این است که به ازای هزار ساعت کاری از ایندکس های ترکیبی مجموع کارگران موجود در یک سازمان چند نفر آنها دچار حادثه شده اند و وقوع حادثه در سازمان به ازای هزار ساعت کاری چقدر شایع است.

نحوه محاسبه: مجموع حوادث در مدت معین ضربدر هزار تقسیم بر حد متوسط کارگران در معرض خطر در همان مدت معین

4- شدت تکرار حادثه (FSI- Frequency Severity Indicator):

ضرایب ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه به تنهایی برای مقایسه عملکرد وضعیت ایمنی و بهداشت شرکتها کافی نیست. لذا در بررسی مقایسه ای از شاخص شدت تکرار حادثه استفاده می شود که حاصل ترکیب ضریب شدت حادثه و ضریب تکرار حادثه می باشد.

نحوه محاسبه FSI:ایندکس های ترکیبی جذر تکرار حادثه در شدت حادثه بخش بر هزار

تفسیر FSI:

تفسیر FSI

عدد به دست آمده از فرمول بالا نشان دهنده آن است که به ازای هزار ساعت کاری مضرب شدت و تکرار حادثه چه تغییراتی داشته اند. به عبارت دیگر تغییرات هر یک از این ضرایب را در هم ضرب نموده و اثر این تغییرات را نشان می دهد. به این معنا که در یک ماه شاید شاخص تکرار حادثه عدد بالایی باشد ولی چون میزان استراحت حاصل از حوادث کم بوده شدت حادثه عدد بالایی به دست نیامده باشد. در این صورت تکرار حادثه به تنهایی نمی تواند معیار خوبی برای نشان دادن وضعیت ایمنی در آن ماه باشد و بهتر است ترکیبی از شدت و تکرار را به عنوان معیار انتخاب کرده و تفسیر نمائیم. و نیز در ماهی که تعداد حوادث کم بوده و عدد تکرار حادثه عدد پائینی است ممکن است حادثه فوت یا نقص عضوی به وقوع پیوسته باشد که منجر به بالا رفتن عدد شدت حادثه در ان ماه شده باشد. برای نشان دادن بهتر وضعیت ایمنی در آن ماه شایسته است از شاخص شدت تکرار حادثه استفاده شود.

معیار مقایسه ای:

به عقیده متخصصان ایمنی و حفاظت صنعتی، در صورتی که ضریب تکرار شدت حادثه در کارخانه یا کارگاهی زیر یک دهم (0.1) باشد، آن کارخانه از نظر رعایت اصول ایمنی خوب بوده است.

ضریب T ایمن (Safet-T-Score): ضریب T ایمن شاخصی است آماری و بدون واحد که به شما می گوید عملکرد ایمنی سازمان در یک بازه زمانی معین، براساس ضریب تکرار حادثه جدید و قدیم به ازای تعداد ساعت کاری معین به چه شکل بوده است:

ضریب T ایمن (Safet-T-Score)

این مطلب بروزرسانی شده است و نرم افزار محاسبه شاخص ضریب حوادث osha در قالب اکسل پیوست شده است همچنین فایل کامل فارسی شاخص های OSHA پیوست شده است.
در بروزرسانی دوم فایل تعریف شاخص های حوادث پیوست شد.
در بروزرسانی سوم فایل شاخص های تحلیل حوادث با توضیحات کامل پیوست شد.

این نرم افزار شامل دو تب Definition (تعاریف) و Caluclations (محاسبات) است. در تب محاسبات بایستی تعداد روزهای کل, تعداد روزهای و ساعت های از دست رفته و … وارد می کنید تا شاخص های مربوطه را محاسبه کند. نرم افزار را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید.

برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
ورود یا ثبـــت نــــام + فعال کردن اکانت VIP
مزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.