رفتار قیمت ها در بازار


پایان‌نامه
مدلسازی غیرخطی و پیش‌بینی رفتار قیمکت سهام در بازار بورس تهران

چکیده:
رساله حاضر تحت عنوان "مدلسازی غیرخطی و پیش‌بینی رفتار قیمت سهام در بازار بورس تهران" به دو قسمت قابلیت پیش‌بینی (یا پیش‌بینی‌پذیری) و پیش‌بینی تفکیک شده است . الف : پیش‌بینی‌پذیری (قابلیت پیش‌بینی) سه روش عمده بعنوان روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذیری قیمتها (بازده) معرفی و اعمال شده رفتار قیمت ها در بازار است . الف - 1: تحلیل، تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی (R/S) بر پایه تحلیل R/S، تشخیص یک سری زمانی تصادفی از یک سری غیرتصادفی، بدون درنظر گرفتن توزیع آن (اعم از گوسی و یا غیرگوسی) امکان‌پذیر می‌گردد. تحلیل R/S یک روش آماری مقاوم است که به کمک آن می‌توان طول متوسط دوره‌های گردش را در سری زمانی مربوطه اندازه‌گیری کرد. الف - 2: تحلیل، تخمین بعد همبستگی: یکی از مهمترین روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذری قیمتها، تحلیل غیرخطی تخمین بعد همبستگی فرآیند مولد آنهاست ، روش تخمین بعد همبستگی معیاری برای آزمون نظریه آشوب در یک فرآیند سری زمانی است . با این روش ، بعد همبستگی فرآیند مولد قیمت (بازده) سهام شهد - ایران محاسبه می‌گردد، مقدار بدست آم‌ده پدیده آشوب را در فرآیند مولد قیمت (بازده) نشان می‌دهد و همچنین فرآیند سری زمانی مربوطه را از یک فرآیند تصادفی و اتفاقی متمایز می‌کند. الف - 3: تحلیل، تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف : در این روش ، سعی بر بازسازی ساختار دینامیکی فرآیند مولد سری زمانی با استفاده از داده‌های تاخیر یافته می‌گردد. سپس میزان انقباض و یا انبساط جهات مختلف در فضای بازسازی شده اندازه‌گیری می‌گردد. نمای مثبت نشانگر آن است که مسیرهای حالت نزدیک بهم با گذشت زمان از یکدیگر واگرا و دور می‌شوند و تفاوت کوچکی در شرایط رفتار قیمت ها در بازار اولیه، اختلاف زیادی را در طول زمان بوجود می‌آورد، بنابراین وجود شرایط نادقیق اولیه، پیش‌بینی‌های بلند مدت نادرستی را بهمراه خواهد داشت . ب : پیش‌بینی: روشهای پیش‌بینی مورد استفاده در رساله رفتار قیمت ها در بازار به سه دسته زیر تقسیم شده‌اند: ب - 1: روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای خطی: از ساختار ARIMA (p, d, q) برای مدلسازی خطی استفاده شده است ، و پیش‌بینی قیمت و بازده سهم صورت گرفته است . علیرغم عملکرد خوب مدلهای خطی بدست آمده در پیش‌بینی قیمت (بازده) روز بعد و خطای کوچک این مدلها، حساسیت مدلها نسبت به حالتهای اولیه بسیار بالا بوده، و این امر موجب عملکرد ضعیف و عدم کارایی مدلهای خطی ARIMA در فرآیند پیش‌بینی دراز مدت است . ب - 2: روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه‌های عصبی غیرخطی): استفاده از شبکه‌های عصبی برای انجام نگاشت و تقریب توابع و نهایتا مدلسازی فرآیندهای دینامیکی در واقع تعمیمی بر تحلیل رگرسیون و آمار کلاسیک است . از تکنیکهای مدلسازی براساس شبکه‌های عصبی برای مدلسازی رفتار قیمت سهام به صورتهای مختلف استفاده شده است . در نهایت ساختاری برای پیش‌بینی دراز مدت ارائه گردیده است . ب - 3: روشهای پیش‌بینی براساس مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی: مدل تصادفی مورد استفاده برای بیان فرآیند قیمت ، دارای دو جمله می‌باشد، جمله‌ای دال بر متوسط تغییرات بازده در هر لحظه و جمله دیگر مبین نوسانات لحظه‌ای فرآیند مولد قیمت ، با استفاده از ریاضیات مخصوص به حل معادلات دیفرانسیل اتفاقی (انتگرال Ito)، قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود. هدف از این قسمت معرفی رفتار قیمت ها در بازار روشهای معادلات دیفرانسیل و کابرد آن در مقوله پیش‌بینی سریهای زمانی قیمت است .

پایان‌نامه
مدلسازی غیرخطی و پیش‌بینی رفتار قیمکت سهام در بازار بورس تهران

چکیده:
رساله حاضر تحت عنوان "مدلسازی غیرخطی و پیش‌بینی رفتار قیمت سهام در بازار بورس تهران" به دو قسمت قابلیت پیش‌بینی (یا پیش‌بینی‌پذیری) و پیش‌بینی تفکیک شده است . الف : پیش‌بینی‌پذیری (قابلیت پیش‌بینی) سه روش عمده بعنوان روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذیری قیمتها (بازده) معرفی و اعمال شده است . الف - 1: تحلیل، تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی (R/S) بر پایه تحلیل R/S، تشخیص یک سری زمانی تصادفی از یک سری غیرتصادفی، بدون درنظر گرفتن توزیع آن (اعم از گوسی و یا غیرگوسی) امکان‌پذیر می‌گردد. تحلیل R/S یک روش آماری مقاوم است که به کمک آن می‌توان طول متوسط دوره‌های گردش را در سری زمانی مربوطه اندازه‌گیری کرد. الف - 2: تحلیل، تخمین بعد همبستگی: یکی از مهمترین روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذری قیمتها، تحلیل غیرخطی تخمین بعد همبستگی فرآیند مولد آنهاست ، روش تخمین بعد همبستگی معیاری برای آزمون نظریه آشوب در یک فرآیند سری زمانی است . با این روش ، بعد همبستگی فرآیند مولد قیمت (بازده) سهام شهد - ایران محاسبه می‌گردد، مقدار بدست آم‌ده پدیده آشوب را در فرآیند مولد قیمت (بازده) نشان می‌دهد و همچنین فرآیند سری زمانی مربوطه را از یک فرآیند تصادفی و اتفاقی متمایز می‌کند. الف - 3: تحلیل، تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف : در این روش ، سعی بر بازسازی ساختار دینامیکی فرآیند مولد سری زمانی با استفاده از داده‌های تاخیر یافته می‌گردد. سپس میزان انقباض و یا انبساط جهات مختلف در فضای بازسازی شده اندازه‌گیری می‌گردد. نمای مثبت نشانگر آن است که مسیرهای حالت نزدیک بهم با گذشت زمان از یکدیگر واگرا و دور می‌شوند و تفاوت کوچکی در شرایط اولیه، اختلاف زیادی را در طول زمان بوجود می‌آورد، بنابراین وجود شرایط نادقیق اولیه، پیش‌بینی‌های بلند مدت نادرستی را بهمراه خواهد داشت . ب : پیش‌بینی: روشهای پیش‌بینی مورد استفاده در رساله به سه دسته زیر تقسیم شده‌اند: ب - 1: روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای خطی: از ساختار ARIMA (p, d, q) برای مدلسازی خطی استفاده شده است ، و پیش‌بینی قیمت و بازده سهم صورت گرفته است . علیرغم عملکرد خوب مدلهای خطی بدست آمده در پیش‌بینی قیمت (بازده) روز بعد و خطای کوچک این مدلها، حساسیت مدلها نسبت به حالتهای اولیه بسیار بالا بوده، و این امر موجب عملکرد ضعیف و عدم کارایی مدلهای خطی ARIMA در فرآیند پیش‌بینی دراز مدت است . ب - 2: روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه‌های عصبی غیرخطی): استفاده از شبکه‌های عصبی برای انجام نگاشت و تقریب توابع و نهایتا مدلسازی فرآیندهای دینامیکی در واقع تعمیمی بر تحلیل رگرسیون و آمار کلاسیک است . از تکنیکهای مدلسازی براساس شبکه‌های عصبی برای مدلسازی رفتار قیمت سهام به صورتهای مختلف استفاده شده است . در نهایت ساختاری برای پیش‌بینی دراز مدت ارائه گردیده است . ب - 3: روشهای پیش‌بینی براساس مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی: مدل تصادفی مورد استفاده برای بیان فرآیند قیمت ، دارای دو جمله می‌باشد، جمله‌ای دال بر متوسط تغییرات بازده در هر لحظه و جمله دیگر مبین نوسانات لحظه‌ای فرآیند مولد قیمت ، با استفاده از ریاضیات مخصوص به حل معادلات دیفرانسیل اتفاقی (انتگرال Ito)، قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود. هدف از این قسمت معرفی روشهای معادلات دیفرانسیل و کابرد آن در مقوله پیش‌بینی سریهای زمانی قیمت است .

رفتار جالب نوسان‎گیران در بازار ارز - کوچ سرمایه گذاران از بازاری به بازار دیگر شروع شد

سرویس اقتصادی - رئیس اسبق کانون صرافان به تشریح دلایل تمایل صاحبان خودروهای خارجی برای تبدیل خودرو خود به ارز پرداخت.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - نوسان قیمت ها در بازار ارز، فعالان بازارهای دیگر را به این بازار کشانده است؛ تا جایی که گفته می شود گروهی در حال تبدیل دارایی خود هستند. در حال حاضر برخی از دلارفروشان مدعی هستند که خریدارانی دارند که صاحب خودرو خارجی هستند و با توجه به این که ظاهرا قیمت خودروهای خارجی در بازار بر اساس دلار ۳۴ هزار تومان است، ترجیح داده اند خودرو خود را بفروشند و دلار بخرند. به نظر می رسد این گروه تصور می کنند بازدهی دلار از خودرو بیشتر است.

در همین رابطه علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این که قیمت برای اتومبیل یا برای هر کالای دیگری مبلغی بر اساس نرخ ارز، غیر از نرخ های مورد معامله برای دلار در بازارآزاد باشد، به دو مساله مربوط می شود، یکی غیرواقعی بودن نرخ ارز در بازار آزاد و دیگر اینکه عرضه اتومبیل یا کالاهای دیگر در بازار ممکن است کمتر از تقاضا انجام شود.

وی افزود: تا زمانی که رفتار قیمت ها در بازار قیمت ارز به صورت دستوری و غیرواقعی به بازار تحمیل می شود، نمی شود انتظار داشت که سایر اجناس در بازار از این قیمت های غیرواقعی تبعیت کنند.

رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: البته همان طور که قبلا هم گفته شده، نگه داشتن فنر قیمت ارز برای مدت طولانی انجام پذیر نخواهد بود، و در عین حال به صلاح اقتصاد کشور هم نیست، و به هر حال انرژی ذخیره شده آزاد می شود و ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می کند.

سمیعی ادامه داد: بر این اساس بهترین حالت برای شکوفایی و رشد اقتصاد، واقعی بودن قیمت ها، ( که به منزله علامت محسوب می شود) و ایجاد امنیت برای رقابت سالم فعالان اقتصادی خواهد بود.

رفتار جالب نوسان‎گیران در بازار ارز - کوچ سرمایه گذاران از بازاری به بازار دیگر شروع شد

وی در ادامه گفت: وقتی اخیرا شنیده می شود که مثلا برای نگهداری ارز نقدی، محدودیت و ممنوعیت هایی ایجاد شده، به این معنی است که بار و فشار تقاضاهای بورس بازانه و تقاضاهایی برای حفظ ارزش پول، از روی ارز برداشته می شود، یا کمتر می شود، ولی چون این تقاضاها کم نمی شود، به بازارهای دیگر مثل سکه، اتومبیل، رفتار قیمت ها در بازار لوازم خانگی، و غیره منتقل می شود و در مقابل عرضه مقداری از ارز به بازار هم کمک می کند، که قیمت ارز به طور موقت و مصنوعی کنترل شود، ولی در مقابل بازارهای دیگر دچار حباب می شود.

رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: می خواهم بگویم که این گونه سیاست های دستوری نمی تواند مشکل را به طور ریشه ای و کامل حل کند، البته اگر نرخ تورم کنترل شود و باعث حفظ ارزش ریال شود، خود به خود سرمایه های مردم به سمت سرمایه گذارهای ریالی می رود و موجب تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کم شدن نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و بالا رفتن سرانه درآمد در کشور و کم شدن فاصله بین طبقات اجتماعی می شود.

سمیعی متذکر شد: با ادامه خلق پول و نرخ های تورم فعلی طبعا گرانی ها مهار نمی شود، فقط ممکن است با برخی سخت گیری ها در یک بازار، به بازار دیگری کوچ کند و می دانیم که همه بازارها برای همیشه به طور مصنوعی قابل کنترل نیست.

وی خاطرنشان کرد: واقعی و واحد بودن قیمت ها و و رقابتی بودن بازار، و حذف یارانه های غیرهدفمند، می تواند اقتصاد ما را پویا کند، اقتصاد ما زمینه اصلاح و رشد و پویایی را دارد و هنوز هم هیچ دیر نیست، حتی حجم نقدینگی با این همه بی تدبیری ها هنوز به مرزهای خیلی خطرناک نرسیده و همه چیز بستگی به اراده و جرات مسئولین اقتصادی کشور دارد.

رفتار قیمت ها در بازار

شناخت رفتار بازار از رفتار انسانی معامله گران

11 آبان 1393 ساعت 22:50

نوآورها: نوآورها صنایع پیشرو را مورد شناسایی قرار می دهند. این سرمایه گذاران، عموما رفتار قیمت ها در بازار سرمایه خود را به دو قسمت كوتاه مدت و میان مدت تقسیم می كنند و برای آنان سرمایه گذاری بلند مدت جاذبه ای ندارد. سبد مالی آنان از ریسك رفتار قیمت ها در بازار و نیز بازدهی بالایی برخوردار است.

- زود پذیرها: این افراد هنگامی كه پارادایم جاری در بازار سرمایه تغییر می كند و فرصت جدیدی برای بهره برداری به وجود می آید، فعالانه بخش قابل توجهی از استراتژی را بر محوریت نوآورها استوار می سازند. در نتیجه چیدمان سبد مالی آنان از ریسك و نیز بازدهی نسبتا بالایی برخوردار است.

در واقع بعد از شروع حركت هنجاری ابتدا، زود پذیرها و سپس اكثریت زود، استراتژی اطمینان به حرکت بازار را در پیش می گیرند . در این جا موتور حركت زود پذیرها هستند.
صندوق ها و حقوقی های عمده در بازار سرمایه نقش زود پذیر ها را بازی می كنند، در واقع موتور حركت در بازار سرمایه آنان هستند. اینها پس از رفتار قیمت ها در بازار شناسایی صنایع پیشرو و یا بعضا با سفته بازی در سهام، فعالیت خود را عملیاتی می نمایند و به دنبال آنان اكثریت زود اقدام به معامله سهام می كنند.

- اكثریت زود: این دسته از سرمایه گذاران فرصت های جدید را شناسایی كرده و قواعد بازی جدید را میپذیرند و میزان سرمایه گذاری میان مدت بیشترین درصد را در سبد مالی آنان تشكیل می دهد. سبد مالی آنان از بازدهی و نیز ریسك متوسطی برخوردار است.

بیشترین بخش از بازار را اکثریت زود تشکیل میدهند.

- اكثریت دیر: این افراد حداقل درصد سرمایه را به سرمایه گذاری كوتاه مدت تخصیص می دهند، استراتژی آنان فاقد برتری است و منجر به تحول اساسی در بازده مورد انتظار نمی شود و سبد مالی آنان با حداقل ریسك و نیز بازدهی همراه است.

- دیر پذیرها: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشكیل میدهند. بنابراین سبد مالی آنان با بازدهی كم و ریسك بسیار تشكیل می شود.

با گذشت تدریجی زمان اكثریت دیر و سپس با تاخیر بعدی دیر پذیرها وارد معاملات می شوند. عموما ورود دیر پذیرها در بازار سرمایه هنگامی صورت می گیرد كه نوآورها و زود پذیرها در حال خروج از بازار هستند و با كسب بازده مورد انتظار، ریسك را به تازه واردان منتقل می كنند. در این شرایط نسبت قیمت به درآمد p/e سهام به مرور افزایش یافته و ریسك خرید و نگهداری سهام افزایش می یابد.

حالا ارتباط این منحنی با بحث چه چیزی میتواند باشد؟

بنده اینطور نتیجه گیری میکنم:

- هرچه روی منحنی سیکلهای زمانی بازار به سمت بالا و قله نزدیک میشویم ، ریسک بازار زیاد میشود :
قیمتها به تارگتهای خودشان نزدیک میشوند ، احتمال به وجود آمدن موج های اصلاحی و به اصطلاح ریتریس ها بیشتر میشود.

- این (نزدیک شدن به قله) در چه حالتی اتفاق می افتد ؟
در حالتی که اکثر نوآور ها و زود پذیرها و اکثریت زود هنگام در حال خالی کردن سهام خودشان یا تغییر در سبد یا به اصطلاح Rebalance سبد خود هستند. و در حالی که اکثریت دیر و دیر پذیرها تازه در حال ورود به بازار هستند (در نزدیکی های قله)

- انتقال ریسک در بازار :
این قسمت مهمترین قسمت ماجراست. صندوقی که با نزدیک شدن به تارگت میان مدت خودش ، ریسک نگهداری پوزیشن اش به نسبت فروش اش بالا رفته است ، اقدام به فروش میکند. اکثریت دیر و دیر پذیرها سهام وی را میخرند. نسبت ریسک ریواردی که این خریداران تازه متقبل میشوند زیر ۰.۵ است. یعنی با احتمال زیر ۵۰% توانایی خروج از پوزیشن خودشان را بدون ضرر دارند و بدین ترتیب ریسک بالایی را در این خرید خود متقبل میشوند.

مثال: سهمی که در ابتدای موج صعودی اش از ۳۳۰ تا ۹۰۰ آورده شده حالا توسط دو گروه آخر در قیمتهای نزدیک به قله خرید میشود. از آنجایی که به نسبت میزان ریسک پذیری این دو گروه آخر (اکثریت دیر و دیر پذیرها) کمتر از متوسط بازار هست ، با منفی شدن جو بازار اقدام به فروش سهم و کم کردن ریسک خود میکنند. بنابراین قیمت تا جایی نزدیک ۵۰% ریتریس میکند.
اینجاست که دوباره سه گروه اول دست به کار میشوند و با تقبل ریسک معاملات و در نظر گرفتن نسبت ریسک ریواردی که این بار برای آنان بالاتر از ۱ هست اقدام به خرید میکنند. و موج بعدی در سهم پدید می آید.

پس به طور خلاصه : فروشندگان سه گروه اول در حوالی پیک های قیمتی ، ریسک خود را به خریداران دو گروه آخر (اکثریت دیر و دیرپذیرها) منتقل میکنند. چون سه گروه اول به نسبت دو گروه آخر (خریداران جدید) تاثیر گذاری بیشتری در روند سهم دارند ، این فروش و انجام انتقال ریسک به خریداران جدید (که آستانه تحمل ریسک ایشان به دلیل خرده پا بودن کم هست) ، باعث افت قیمتی سهم میگردد .

بارها و بارها چه بسیار از سوی معامله گران کوتاه مدت شنیده ایم که پس از شکست در تریدینگ کوتاه مدت، به جای اظهار شکست در تریدینگ رفتار قیمت ها در بازار و اتخاذ پوزیشن متناسب جدید ، با گفتن : " سهم را یه گوشه سبد بلند مدت انداختم و دید من به این سهم بلند مدت است! " به فرار رو به جلو اقدام میکنند و علاوه بر آن سایر افراد را هم در برآورد موقعیت به اشتباه می اندازند.
این انداختن سهم به گوشه سبد بلند مدتی ، هنگامی صورت میگیرد که یک فرد نتوانسته است با حد ضرر از معامله خارج شود ، بعد از آن به حدی سهمش در ضرر رفته است که توانایی و تحمل شناسایی ضرر برای وی بسیار دشوار میشود (فروش بهیچ عنوان برای وی توجیه ندارد) ، بنابراین تنها سیاستی که میتواند اتخاذ کند این است که فعلا با سهم بماند. در واقع وی میخواهد با بلند مدت تر کردن بازه سرمایه گذاری ، سعی در کاهش ضرر احتمالی خود بنماید. این با سهم ماندن اجباری جدای اینکه فرد را از ادامه بازار باز میدارد ، قدرت مانور موثر را هم از وی میگیرد.
درصورتی که اگر از همان ابتدا ، کوتاه مدتی یا بلند مدتی بودن خودش روی این سهم را مشخص میکرد ، مقدار متناسبی از حجم سبدش را به آن اختصاص میداد به صورتی که چنانچه پوزیشن بلند مدتش وارد ضرر شد ، از قدرت مانور وی چیزی کم نشود .

رفتار عجیب “دلار” در بازار شبانه!

سیگنال‌های منفی برجام به بازار دلار

قیمت دلار شب گذشته در معاملات پشت خطی مرز 30 هزار تومان را هم شکست و بالا مرز مذکور معامله شد.

به گزارش وقت صبح به نقل از اقتصادنیوز؛ اواخر هفته گذشته با پاسخ برجامی آمریکا به ایران ورق در بازار ارز تهران برگشت و نرخ دلار ترمز برید.

قیمت دلار روز پنجشنبه گذشته بیش از 500 تومان افزایش را ثبت کرد و به بالای 29 هزارو 500 تومان رسید.

افزایش قیمت دلار در بازار شبانه

این پایان کار نبود و اسکناس آمریکایی شب گذشته در معاملات پشت خطی مرز 30 هزار تومان را هم شکست و بالای مرز مذکور معامله شد.

سیگنال‌های منفی برجام به بازار دلار

برخی از تحلیلگران معتقدند سیگنال‌هایی منفی درباره رد رفتار قیمت ها در بازار درخواست‌های ایران توسط آمریکا به افزایش سطح نااطمینانی در بازار دامن زده و باعث افزایش قیمت دلار شده است.

بلومبرگ در گزارشی نوشته واشنگتن و تهران بر سر جزییات کلیدی توافق اختلاف نظر دارند و ممکن است هفته ها طول بکشد.

اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتی نوشت: هر پیشنهاد جدید درباره پیش نویس، مذاکرات وین در مورد برجام را طولانی می کند. ممکن است مایه تاسف باشد، اما طرف های حاضر در مذاکره این حق را دارند که طبق رویه عادی دیپلماسی چندجانبه، خواستار تغییراتی در متن شوند. باید صبور باشیم.

با این حال بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران معقول است.

بازار ساز مانع افزایش قیمت دلار می شود؟

باید دید در روز جاری، این تغییر انتظارات،‌ دلار را به بالای مرز ۳۰ هزار تومانی هدایت خواهد کرد یا بازارساز با عرضه ارز، مانع از تغییرات معنادار اسکناس آمریکایی خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.