ابزار برنامه‌ریزی


بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامه‌ریزی منابع انسانی راهبردی

منابع انسانی، مهم‌ترین منبع راهبردی سازمان‌ها به شمار می‌آیند و برنامه‌ریزی راهبردی در جهت جذب و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمان­ها برخوردار است. دراین‌راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت راهبردی برای برنامه‌ریزی منابع انسانی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده و حجم نمونه به روش کوکران 72 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 42 گویه براساس طیف لیکرت پنج‌گزینه‌ای استفاده شده است. ابزارهای مدیریت راهبردی مورداستفاده شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی کمی راهبردی QSPM می‌باشند. یافته‌ها نشان داد در ماتریس عوامل داخلی ضعف (38/2) و در ماتریس عوامل خارجی فرصت (61/2) در مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد. با استفاده از تحلیل سوات، ده راهبرد برنامه‌ریزی منابع انسانی مشخص و با ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی رتبه‌بندی شدند. راهبردهای تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای تحصیل‌کرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند و راهبرد تدافعی نظام‌مندکردن نظام انتصاب و جانشین‌پروری براساس شایستگی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه‌ریزی منابع انسانی بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Role of Strategic Management Tools in Strategic Human Resource Planning

نویسنده [English]

Human resource is considered as the most important strategic source for organizations. Strategic planning for attraction and maintenance of highly skilled and expert personnel is of special priority in organizations. Hence, the main purpose of this research is to apply strategic management tools for human resource planning. The statistical population consists of managers and employees of the Social Security and Insurance Organization. A sample of 72 subjects was formed by the Cochran Method. A researcher-made questionnaire including 42 items, based on the five-choice Likert scale, was used for data collection. The strategic management tools included internal and external factors ابزار برنامه‌ریزی matrices, SWOT analysis, and quantitative strategic planning matrix (QSPM). The findings show that there are weaknesses in the internal factors matrix (2.38), and opportunities in the external factors matrix (2.61) for human resource management. Using SWOT analysis, ten human resource planning strategies were identified and ranked with quantitative strategic planning matrix. The proactive strategies of scientific and essential selection and evaluation of educated employees and increasing the capacity for recruiting specialized and empowered personnel, and the defensive strategy of systematization of the appointment and succession system based on merit are the most important strategies for human resource planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management tools, human resource, SWOT
  • QSPM

مراجع

ابطحی، سیدحسین و موسوی، سیدمحمد (1388)، تدوین استراتژی­های منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان­های معنوی کشور)، فصلنامۀپژوهش­هایمدیریتمنابعانسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شمارۀ 3: 23 ـ 1.

پوراسدى، محمد و حسینى، ناهید (1391)، تدوینراهبردهایورودیمنابعانسانیدرپلیس پیشگیری، پژوهش­هاى مدیریت انتظامی، دورۀ 7، شمارۀ 4: 618 ـ 596.

حسنقلی‌پور، طهمورث و آقازاده، هاشم (1384)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط، فصلنامۀپژوهشنامهبازرگانی، دورۀ 9، شمارۀ 35: 100 ـ 65.

خلیلی، محمد (1389)، بررسیتحلیلیتأثیراستفادهمناسبازاستراتژیاقیانوس آبیبر ارتقای فروشدرصنایعالکترونیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

دباغیان‌نژاد دزفولی، رضا (1393)، تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویکرد EFQM (در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره) با استفاده از 5 شاخص توانمندساز)، فصلنامۀدیدگاه. دورۀ 1، شمارۀ 1: 56 ـ 23.

رحمان‌سرشت، حسین (1383)، مدیریتراهبردی دراندیشهنظریه‌پردازان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

رضوانی، موسی و معافی، مریم (1393)، بررسی ارتباط برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی با عملکرد سازمان (مطالعه موردی: فرمانداری‌های غرب استان گیلان)، مطالعات کمی در مدیریت، دورۀ 5، شمارۀ 4: 68 ـ 53.

رنجبر مختار و پورکیایی مسعود (1393)، ارائه الگوی مناسب مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد قابلیت ایجاد دانش سازمانی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت توسعهو تحول، دورۀ 16: 59 ـ 51.

سیدجوادین، رضا و حسین‌زاده، ماشااله (1387)، قابلیت­های بین رابطه بررسی استراتژیک کارکنان و سبک‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت­های صنعتی استان تهران، فصلنامۀمدرسعلومانسانی، دورۀ 12، شمارۀ 1: 188 ـ 159.

موحدی، محمدمهدی؛ ابویی مهریزی، محمدحسین و حسینی، علی‌محمد (1391)، استفاده از QSPM در تجزیه‌وتحلیلSWOT به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)، پژوهشگر (مدیریت)، دوره 9، شماره 28: 10 ـ 1.

Abraham, S. (2006). Blue oceans, temporary monopolies, and lessons from practice. Strategy & Leadership, 34(5): 52-57.

Allison, M., & Kaye, J. (2011). Strategic planning for nonprofit organizations: A practical guide and workbook. John Wiley & Sons.

Armstrong, M. and Baron, A. (2005). Handbook of Strategic HRM: The Key to Tm Proved Business Performance. CIPD, London.

Brews, P., & Purohit, D. (2007). Strategic planning in unstable environments. Long Range Planning, 40(1), 64-83.

Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (Vol. 1). John Wiley & Sons.

Chadwick, C. (2005). The vital role of strategy in strategic human resource management education. Human Resource Management Review, 15(3), 200-213.

Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6), 740–51.

Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, ابزار برنامه‌ریزی D. D. (1999). Human resources management: Some new directions. Journal of management, 25(3), 385-415.

Gurel, B., & Sari, I. U. (2015). Strategic Planning for Sustainability in a Start-Up Company: A Case Study on Human Resources Consulting Firm. European Journal of Sustainable Development, 4(2), 313-322.

Hendry, C., & Pettigrew, A. (1990). The practice of strategic human resource management. Personnel review, 15(5), 3-8.

Jesus, T. S., Landry, M. D., Dussault, G., & Fronteira, I. (2017). Human resources for health (and rehabilitation): Six ابزار برنامه‌ریزی Rehab-Workforce Challenges for the century. Human resources for health, 15(1), 8.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2014). Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard business review Press

McMahan, G.C., Virick, M. & Wright, P.M. (1999). Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122.

Miller, D. (2006). Strategic human resource management in department stores: An historical perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(2), 99-109.

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2000). Cultivating guanxi as a foreign investor strategy. Business Horizons, 43(1), 31-38.

Power, D., & Sohal, A. S. (2000). Human resource management strategies and practices in just-in-time environments: Australian case study evidence. Technovation, 20(7), 373-387.

Qasemi, H. R., & Farahani, M. V. (2012). Formulation an appropriate model of strategic human resources planning. Elixir human resource management, 46, 8051-8057.

Stonehouse, G., & Pemberton, J. (2002). Strategic planning in SMEs–some empirical findings. Management Decision, 40(9), 853-861.

Tsalis, T. A., Nikolaou, I. E., Grigoroudis, E., & Tsagarakis, K. P. (2013). A framework development to evaluate the needs of SMEs in order to adopt a sustainability-balanced scorecard. Journal of Integrative Environmental Science. 10(3-4), 179-197.

چهار اپلیکیشن برنامه ریزی برتر روزانه در سال ۲۰۲۱: از گوگل تا مایکروسافت

برترین اپلیکیشن های برنامه ریزی روزانه

شنبه را کنار بگذارید! همین الان برترین اپلیکیشن های برنامه ریزی سال ۲۰۲۱ را امتحان کنید. به برنامه‌هایتان متعهدتر شوید و بیشترین اهداف ممکن را به دست آورید.

بارها شده که به خودمان وعده برنامه ریزی و انجام کارها را در شنبه داده‌ایم. دیگر وقت آن رسیده که دست از سر شنبه‌های بیچاره برداریم. و همین الان با نصب یک نرم افزار، برنامه ریزی را انجام بدهیم. بسیاری از مردم به سختی می‌توانند خودشان برای حجم انبوهی از کارهایشان برنامه ریزی کنند. آنقدر که برنامه‌هایشان به معضل زندگی‌شان تبدیل می‌شود. اگر از این دسته افراد هستید اصلا نگران نباشید! فقط کافی است اپلیکیشن برنامه ریزی مناسب خودتان را پیدا کنید. در این مقاله کاربردی برترین اپلیکیشن های برنامه ریزی روزانه را به شما معرفی می‌کنیم.

بهترین اپلیکیشن های برنامه ریزی روزانه

یک: اپلیکیشن برنامه ریزی Microsoft To Do

اپلیکیشن برنامه ریزی مایکروسافت

یکی از اپلیکیشن‌های فوق‌العادۀ حوزۀ مدیریت وظایف، Wunderlist بود که در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت مایکروسافت خریداری شد. Microsoft To ابزار برنامه‌ریزی Do علاوه بر اینکه ویژگی‌های اپلیکیشن واندرلیست را دارد، برخی امکانات جدید را هم داراست. قبلاً وقتی به یک ابزار مدیریت وظایف کاملاً پلتفرمی و غنی از ویژگی نیاز داشتید، سخت می‌توانستید برنامه ای پیدا کنید که Wunderlist را شکست دهد.

این پلتفرم حول مفهوم لیست کارها طراحی شده بود اما کارهای بیشتری را می‌توان با آن انجام داد. حالا با حضور Microsoft To DO درست مثل Wunderlist می‌توانید پوشه‌هایی ایجاد کنید و کارهایتان را دسته‌بندی کنید. همچنین می‌توانید لیست‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و در کارهای گروهی همکاری کنید. حتی با استفاده از این برنامه می‌توانید برای بهبود کار تیمی با اعضای دیگر در برنامه ارتباط برقرار کنید.

ویژگی‌های اپلیکیشن برنامه ریزی مایکروسافت

یک: امکان دسته‌بندی لیست کارهای مختلف، انتخاب رنگ برای هر لیست و همچنین امکان اولویت‌بندی لیست‌ها براساس اهمیت یا زمان انجام

دو: ایجاد تسک جدید، تعیین ددلاین، تعیین یادآور برای هر تسک

سه: امکان تکرار یک وظیفه یا تسک با گزینۀ repeat task: کافی است تکرار روزانه، هفتگی یا ماهانه را انتخاب کنید

چهار: این برنامه ویژگی جذاب bucket list هم دارد که درواقع آرزوها یا کارهایی است که بنظرتان دست نیافتنی می‌آیند. می‌توانید لیستی از این کارها را هم تعریف کنید؛ چه بسا چند سال آینده انجامشان دادید!

Microsoft To Do یک گزینه عالی برای افراد و تیم‌هایی است که باید کار و زندگی شخصی خود را مدیریت کنند. این برنامه در نسخه‌های اندروید، ios، وب و ویندوز موجود است.

دو: اپلیکیشن برنامه ریزی ToDoist

اپلیکیشن Todoist

برنامۀ بعدی، ToDoist است که در حوزه برنامه‌ریزی از نرم افزارهای کاربردی است. ویژگی قابل توجه ToDoist این است که می‌توانید هم به صورت گروهی و هم به صورت شخصی از آن استفاده کنید. این برنامه هم نسخه اندروید و هم آیفون دارد.

ویژگی‌های اپلیکیشن برنامه ریزی ToDoist

مهلت‌ها و یادآوری‌ها: برای اطمینان از اتمام کارها، ضرب‌العجل تعیین می‌کنید و کارهایتان حتماً به پایان می‌رسند.

پروژه‌ها و اهداف: ایجاد و مدیریت پروژه‌ها با کارهای فرعی، تعیین اهداف و پیگیری پیشرفت.

کارهای برجسته: مهمترین کارها را براساس اولویت کدگذاری کرده و با رنگ برجسته کنید.

گزارش‌ها: با گزارش‌ها پیشرفت خود را پیگیری کنید و برای هدف قرار دادن اهدافِ Todoist Karma امتیاز کسب کنید.

سه: اپلیکیشن برنامه ریزی Google Calendar

شاید جایی از فضای تکنولوژی نیست که گوگل رویش دست نگذاشته باشد. درواقع تقریباً هرجا که گوگل اپلیکیشنی ارائه کرده، یکی از بهترین‌ها شده. اپلیکیشن Canlener یا تقویم گوگل هم از پروژه‌های موفق این شرکت است.

ویژگی‌های اپلیکیشن برنامه ریزی Google Calendar

تقویم: چون فضای اصلی این نرم‌افزار به صورت تقویمی است، شما راحت تمام بازه‌های زمانی روز و هفته و حتی سال خود را می‌بینید.

افزودن جلسات، تسک‌ها و رویدادها: روی همین تقویم می‌توانید کارها و رویدادهایی که در طول روز برایتان اتفاق می‌افتد را در بازه‌های زمانی (مثلا ساعتی) اضافه کنید.

کارهای تکرارشونده یا عادت: ویژگی جذاب دیگر این برنامه، امکان اضافه کردن عادت‌های تکرار شونده به تقویم است. مثلاً اگر دوست دارید هفته‌ای دوبار «غذای جدیدی بپزید»، کافی است از بخش Goals یا اهداف، این را اضافه کنید تا هر هفته دو بار برایتان تکرار شود.

چهار: اپلیکیشن برنامه ریزی AnyDo

اپلیکیشن any do

اگر به دنبال نرم افزاری برای مدیریت کارها هستید که در ساعت‌های هوشمند موجود باشد، این برنامه یکی از معدود گزینه‌های شما خواهد بود و خوشبختانه گزینه بسیار خوبی است! Anydo رابط کاربری آسان و عملکردی روان دارد. این برنامه در نسخه‌های اندروید، ios، وب، مک OS X و ویندوز موجود است.

ویژگی‌های اپلیکیشن برنامه ریزی AnyDo

نرم افزار Anydo تقریباً تمام ویژگی‌هایی که از همچین ابزاری انتظار می‌رود را برآورده می‌کند. ویژگی‌هایی مثل لیست کارها، مدیریت وظایف، تنظیم یادآوری و … . همچنین تقویم و برنامه ریزی های روزانه ویژگی‌های عالی دیگری‌اند که Anydo علاوه بر ویژگی‌های اصلی مورد نظرتان، آن‌ها را هم دارد.

یک: امکان دسته‌بندی وظایف و کارها؛ مثلاً شخصی، کاری و … و به اشتراک گذاشتن با دیگران

دو: امکان دسته‌بندی کارها براساس زمان

سه: ویژگی جدیدِ Anydo Moment به شما اجازه می‌دهد که در یک نگاه تمام کارهای روز را ببینید، آن‌ها را بررسی کنید و یا سریعاً آن‌ها را به روز دیگری منتقل کنید

چهار: پروژه‌های بزرگ‌تر را به وظایف کوچکتر و فرعی تقسیم کنید و تصویر بهتری از کارهای بزرگتان ببینید

اپلیکیشن مناسب خود را انتخاب کردید؟

با یک اپلیکیشن برنامه ریزی، روزهایتان مفیدتر می‌شود. چهارتا از بهترین‌ها در جهان را اینجا برایتان معرفی کردیم. شاید هنوز در انتخاب یکی از این‌ها شک داشته باشید، قابل درک است. این برنامه‌ها درعین مفید بودن، برای مخاطب فارسی کمی سختند. تمام اطلاعاتشان به انگلیسی است و حتی تقویم‌های آن‌ها هم از تاریخ‌های شمسی پیروی نمی‌کند. اگر مایلید از یک نرم‌افزار داخلی با زبان فارسی و دارای تاریخ شمسی برای برنامه‌ریزی کارهایتان استفاده کنید، پیشنهاد ما به شما نرم‌افزار تحت وب هدف‌سنج است. این برنامه هم برای افزایش بهره‌وری روزانه شخصی (با مدیریت وظایف) و هم سازمانی و تیمی (با ترکیب مدیریت وظایف، OKR و KPI) کاربرد دارد.

نرم افزار برنامه ریزی هدف سنج

ویژگی‌های نرم افزار هدف سنج

یک: از بخش مدیریت وظایف هدف سنج می‌توانید وظیفه جدید اضافه کنید و وضعیتش را انتخاب کنید

دو: این نرم افزار بخش سیستم هدفگذاری براساس روش OKR هم دارد که کمکتان می‌کند هدف تعیین کنید و برای هر هدف چند معیار بگذارید؛ مثلاً می‌خواهید در سه ماه آینده دانشجوی برتر کلاس یا معدل الف شوید

سه: با انتخاب معیارهای مناسب آن هدف و تعیین OKR فردی خود، می‌توانید درصد پیشرفت به سوی هدف را بسنجید. مثلاً برای هدف مذکور، سه تا معیارِ «تسلط نرم افزار مرتبط با رشتۀ خودم»، «مطالعه هفتگی ۴ ساعت از دروس دانشگاه» و «حضور و جزوه برداری در تمام جلسات دانشگاه» را انتخاب می‌کنید.

چهار: برای هر شاخص کلیدی (همان معیارتان)، به طور مرتب وظیفه ایجاد می‌کنید و اینگونه همیشه در مسیر اهداف درسی، شغلی و… خود قدم برمی‌دارید و پیشرفت کلی خود را می‌بینید

بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامه‌ریزی منابع انسانی راهبردی

منابع انسانی، مهم‌ترین منبع راهبردی سازمان‌ها به شمار می‌آیند و برنامه‌ریزی راهبردی در جهت جذب و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمان­ها برخوردار است. دراین‌راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت راهبردی ابزار برنامه‌ریزی ابزار برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی منابع انسانی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده و حجم نمونه به روش کوکران 72 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 42 گویه براساس طیف لیکرت پنج‌گزینه‌ای استفاده شده است. ابزارهای مدیریت راهبردی مورداستفاده شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی کمی راهبردی QSPM می‌باشند. یافته‌ها نشان داد در ماتریس عوامل داخلی ضعف (38/2) و در ماتریس عوامل خارجی فرصت (61/2) در مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد. با استفاده از تحلیل سوات، ده راهبرد برنامه‌ریزی منابع انسانی مشخص و با ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی رتبه‌بندی شدند. راهبردهای تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای تحصیل‌کرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند و راهبرد تدافعی نظام‌مندکردن نظام انتصاب و جانشین‌پروری براساس شایستگی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه‌ریزی منابع انسانی بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Role of Strategic Management Tools in Strategic Human Resource Planning

نویسنده [English]

Human resource is considered as the most important strategic source for organizations. Strategic planning for attraction and maintenance of highly skilled and expert personnel is of special priority in organizations. Hence, the main purpose of this research is to apply strategic management tools for human resource planning. The statistical population consists of managers and employees of the Social Security and Insurance Organization. A sample of 72 subjects was formed by the Cochran Method. A researcher-made questionnaire including 42 items, based on the five-choice Likert scale, was used for data collection. The strategic management tools included internal and external factors matrices, SWOT analysis, and quantitative strategic planning matrix (QSPM). The findings show that there are weaknesses in the internal factors matrix (2.38), and opportunities in the external factors matrix (2.61) for human resource management. Using SWOT analysis, ten human resource planning strategies were identified and ranked with quantitative strategic planning matrix. The proactive strategies of scientific and essential selection and evaluation of educated employees and increasing the capacity for recruiting specialized and empowered personnel, and the defensive strategy of systematization of the appointment and succession system based on merit are the most important strategies for human resource planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management tools, human resource, SWOT
  • QSPM

مراجع

ابطحی، سیدحسین و موسوی، سیدمحمد (1388)، تدوین استراتژی­های منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان­های معنوی کشور)، فصلنامۀپژوهش­هایمدیریتمنابعانسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شمارۀ 3: 23 ـ 1.

پوراسدى، محمد و حسینى، ناهید (1391)، تدوینراهبردهایورودیمنابعانسانیدرپلیس پیشگیری، پژوهش­هاى مدیریت انتظامی، دورۀ 7، شمارۀ 4: 618 ـ 596.

حسنقلی‌پور، طهمورث و آقازاده، هاشم (1384)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط، فصلنامۀپژوهشنامهبازرگانی، دورۀ 9، شمارۀ 35: 100 ـ 65.

خلیلی، محمد (1389)، بررسیتحلیلیتأثیراستفادهمناسبازاستراتژیاقیانوس آبیبر ارتقای فروشدرصنایعالکترونیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

دباغیان‌نژاد دزفولی، رضا (1393)، تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویکرد EFQM (در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره) با استفاده از 5 شاخص توانمندساز)، فصلنامۀدیدگاه. دورۀ 1، شمارۀ 1: 56 ـ 23.

رحمان‌سرشت، حسین (1383)، مدیریتراهبردی دراندیشهنظریه‌پردازان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

رضوانی، موسی و معافی، مریم (1393)، بررسی ارتباط برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی با عملکرد سازمان (مطالعه موردی: فرمانداری‌های غرب استان گیلان)، مطالعات کمی در مدیریت، دورۀ 5، شمارۀ 4: 68 ـ 53.

رنجبر مختار و پورکیایی مسعود (1393)، ارائه الگوی مناسب مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد قابلیت ایجاد دانش سازمانی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت توسعهو تحول، دورۀ 16: 59 ـ 51.

سیدجوادین، رضا و حسین‌زاده، ماشااله (1387)، قابلیت­های بین رابطه بررسی استراتژیک کارکنان و سبک‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت­های صنعتی استان تهران، فصلنامۀمدرسعلومانسانی، دورۀ 12، شمارۀ 1: 188 ـ 159.

موحدی، محمدمهدی؛ ابویی مهریزی، محمدحسین و حسینی، علی‌محمد (1391)، استفاده از QSPM در تجزیه‌وتحلیلSWOT به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)، پژوهشگر (مدیریت)، دوره 9، شماره 28: 10 ـ 1.

Abraham, S. (2006). Blue oceans, temporary monopolies, ابزار برنامه‌ریزی and lessons from practice. Strategy & Leadership, 34(5): 52-57.

Allison, M., & Kaye, J. (2011). Strategic planning for nonprofit organizations: A practical guide and workbook. John Wiley & Sons.

Armstrong, M. and Baron, A. (2005). Handbook of Strategic HRM: The Key to Tm Proved Business Performance. CIPD, London.

Brews, P., & Purohit, D. (2007). Strategic planning in unstable environments. Long Range Planning, 40(1), 64-83.

Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (Vol. 1). John Wiley & Sons.

Chadwick, C. (2005). The vital role of strategy in strategic human resource management education. Human Resource Management Review, 15(3), 200-213.

Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6), 740–51.

Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1999). Human resources management: Some new directions. Journal of management, 25(3), 385-415.

Gurel, B., & Sari, I. U. (2015). Strategic Planning for Sustainability in a Start-Up Company: A Case Study on Human Resources Consulting Firm. European Journal of Sustainable Development, 4(2), 313-322.

Hendry, C., & Pettigrew, A. (1990). The practice of strategic human resource management. Personnel review, 15(5), 3-8.

Jesus, T. S., Landry, M. D., Dussault, G., & Fronteira, I. (2017). Human resources for health (and rehabilitation): Six Rehab-Workforce Challenges for the century. Human ابزار برنامه‌ریزی resources for health, 15(1), 8.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2014). Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard business review Press

McMahan, G.C., Virick, M. & Wright, P.M. (1999). Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122.

Miller, D. (2006). Strategic human resource management in department stores: An historical perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(2), 99-109.

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2000). Cultivating guanxi as a foreign investor strategy. Business Horizons, 43(1), 31-38.

Power, D., & Sohal, A. S. (2000). Human resource management strategies and practices in just-in-time environments: Australian case study evidence. Technovation, 20(7), 373-387.

Qasemi, H. R., & Farahani, M. V. (2012). Formulation an appropriate model of strategic human resources planning. Elixir human resource management, 46, 8051-8057.

Stonehouse, G., & Pemberton, J. (2002). Strategic planning in SMEs–some empirical findings. Management Decision, 40(9), 853-861.

Tsalis, T. A., Nikolaou, I. E., Grigoroudis, E., & Tsagarakis, K. P. (2013). A framework development to evaluate the needs of SMEs in order to adopt a sustainability-balanced scorecard. Journal of Integrative Environmental Science. 10(3-4), 179-197.

ابزار برنامه ریزی سفرهای جاده ای

ابزار برنامه ریزی سفرهای جاده ای

گردشگرآنلاین – سفرهای جاده ای برای تمام افراد از جذابیت خاصی برخوردار است، پس با ما همراه باشید تا ابزار این سفرها را با هم بررسی کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل گردشگرآنلاین، خانواده من به سادگی دوست دارند سفر کنند. ما سالانه چندین تعطیلات می گذرانیم و هر بار که بتوانیم به تعطیلات آخر هفته می رویم. از آنجایی که ما چهار نفر هستیم، معمولاً به عنوان راهی برای صرفه جویی در هزینه به سمت مقصد انتخابی خود در سفرهای جاده ای رانندگی می کنیم. حتی با وجود اینکه قیمت بنزین به اندازه قیمت فعلی است، رانندگی همچنان ارزان تر از پرداخت هزینه کامل بلیط هواپیما برای همه است.

این وضعیت آنقدرها هم که به نظر می رسد دردسرساز نخواهد بود، به ویژه از آنجایی که ما یک مینی ون خوب با یک پخش کننده DVD و بازی های ویدیویی در پشت آن ترتیب داده ایم تا جوانان را مشغول نگه دارند. همچنین، من در طول زمان در برنامه ریزی سفر جاده ای بسیار ماهر شده ام، بنابراین هر سفری معمولاً بدون هیچ مشکلی انجام می شود. ای کاش می توانستم تمام امتیاز اعتباری این تعطیلات عالی را خودم بگیرم، اما حقیقت این است که همه آن را مدیون دارایی های مفید برنامه ریزی سفر در بزرگراه هستم که به ابزار برنامه‌ریزی صورت آنلاین کشف کرده ام.

طرح جامع گردشگری جاده چالوس - ابزار برنامه ریزی سفرهای جاده ای

به دلیل وجود وب، برنامه ریزی یک سفر جاده ای به هیچ وجه آسان تر نبوده است. وب سایت های بی شماری برای سفر وجود دارد که هر نوع ارائه دهنده مفیدی را به صورت رایگان ارائه می دهند. به عنوان مثال، ابزارهای مختلف نقشه برداری وجود دارد که می توانم از آنها برای ایجاد یک مسیر سفارشی به مقصد تعطیلات خود با استفاده از عوامل مختلفی استفاده کنم که می توانم وارد کنم. اگر زمان بسیار مهم است، من به سادگی مسیری را انتخاب می‌کنم که سریع‌ترین مسیر از نقطه A تا سطح B است. اگر فکر نمی‌کنیم چندین مسیر انحرافی داشته باشیم، می‌توانم توقف‌های بیشتری را در کنار مسیری که به ما انجام می‌دهیم انتخاب کنم. آخرین مقصد

دریافت یک نقشه سفارشی تنها آغاز برنامه ریزی برنامه ریزی سفر در بزرگراه است. من همچنین از اینترنت برای رزرو اقامتگاه در کنار بهترین راه سفرهای جاده ای، یافتن مکان‌های غذاخوری فوق‌العاده و ایده گرفتن برای فعالیت‌ها و جاذبه‌های خاص از اینترنت استفاده می‌کنم. به طور خلاصه، من می‌توانم پس از صرف چند ساعت صرف استفاده از این ابزارهای رایگان برنامه‌ریزی سفر جاده‌ای، کل برنامه سفر خود را به شما ارائه دهم. علاوه بر این، متوجه شده‌ام که بسیاری از اقامتگاه‌ها، مکان‌های غذاخوری و جاذبه‌ها پس از رزرو آنلاین برتر، تخفیف‌ها یا کوپن‌هایی را ارائه می‌دهند، بنابراین در واقع متوجه می‌شوم که از این طریق پول زیادی پس انداز می‌کنم.

اگر عزیزان شما به اندازه من سفرهای جاده ای می کنند، احتمالاً مایلید به تعدادی از دارایی های برنامه ریزی سفر در بزرگراه که در اینجا صحبت کردم نگاهی بیندازید. هنگامی که برخی از وب‌سایت‌های سفر را پیدا کردید که دوست دارید، توصیه می‌کنم آنها را نشانه‌گذاری کنید تا بتوانید هر زمان که لازم است به عقب برگردید. با کمی مشاهده، شما به همان اندازه ماهر برنامه ریزی سفر خیابانی خواهید شد که من هستم!

ترجمه این مطلب توسط تیم مترجم گردشگر آنلاین
انجام شده و منبع اصلی آن وبسایت Richard Johnstonn است

Digital Tools in Participatory Planning

فنّاوری، ما و زیست‌جهان ما را دگرگون می‌سازد و نه تنها برایمان قابلیت‌های جدیدی فراهم می‌آورد، بلکه جهان‌های تازه‌ای را نیز برای فهمیدن و به اشتراک گذاشتن با دیگران پیش رویمان قرار می‌دهد. فنّاوری خدمتگزاری خوب، اما در عین حال اربابی نابکار است. از این رو باید بیاموزیم که چگونه آن را به‌درستی در جهت بهبود محیط خود به خدمت بگیریم. کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات درباره جایگاه ابزارهای گوناگون فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی و توسعه شهری است که بر تجارب کشور فنلاند، به عنوان جامعه‌ای پیشرو در این حوزه، تمرکز دارد. مؤلفان با رویکردهای متنوع کمّی و کیفی ضمن تبیین چارچوب نظری مرتبط با بوم‌شناسی ابزارهای برنامه‌ریزی مشارکتی، به وضوح نحوه کاربرد آن ها را در عمل تشریح می‌کنند. این کتاب برای آن دسته از پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های معماری و شهرسازی، جغرافیا، و محیط زیست که به مطالعه، تحقیق و عمل در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی مشاکتی تمایل دارند، سودمند است.

پیشگفتار مؤلفان بر ترجمه فارسی کتاب
پیشگفتار ترجمه
مقدمه
سامانه اطلاعات نرم مکانی (جی‌آی‌اسِ نرم)، سازنده پلی ارتباطی در .
محیط‌های برخط، برنامه‌ریزی شهری را متحول می‌کنند
برنامه میانجی شهری، ابزاری برای مشارکت عمومی
فناوری‌هایی برای پشتیبانی از ارتباط میان شهروندان و طراحان در فرایند .
کاربران در نقش دستیاران تولید در وب‌سایت محله
توسعه رویکردی جدید به برنامه‌ریزی الکترونیک در بطن توسعه اجتماع محلی
نتیجه‌گیری
واژه‌نامه
اعلام و اسامی خاص
کتابنامه

کتاب حاضر برای دروس مشارکت در شهرسازی، روش تحقیق و تدوین پایان‌نامه، روش‌های برنامه‌ریزی شهری، طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری، اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی، اصول GIS، GIS پیشرفته، کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری برای دانشجویان رشته شهرسازی و همچنین دروس شهر هوشمند، هوشمندسازی شهری و مشارکت ذی‌نفعان محلی، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مدیریت شهری و توسعه محلی، مدیریت توسعه پایدار شهری برای دانشجویان رشته جغرافیا قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان در حرفه شهرسازی و مدیریت شهری نیز از آن بهره‌مند شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.