سوآپ مثبت و منفیبه زبان ساده‌تر، بالانس شما تنها در ۳ حالت زیر تغییر می‌کند:
۱. وقتی مبلغ اضافه‌ای در حساب خود واریز کنید
۲. وقتی یک پوزیشن را ببندید.
۳. وقتی یک پوزیشن را برای نیمه شب نگه دارید و به آن سواپ یا رول اوور تعلق بگیرد.

سوآپ مثبت و منفی

نام اختصاری: URT-S&C

سایر نام ها: اسمیر و کشت مجاری فوقانی تنفسی، اسمیر و کشت دستگاه تنفسی فوقانی، نازوفارنکس.

Throat Culture & Smear, Nose Culture & Smear, Nasopharyngeal Smear & Culture, Oral Culture

بخش انجام دهنده: میکروب شناسی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سواب از ضایعات دهانی، جلوی بینی، گلو و لوزه ها.

حجم نمونه مورد نیاز: 2ml

جمع آوری ، انتقال و آماده سازی نمونه:

نمونه گلو:

ظرف جمع آوری: محیط انتقالی Stuart's یا Amie's

دستورالعمل های ویژه: با سوآب از قسمت های خلفی حلق و لوزه ها نمونه برداری کنید؛ کشت تنها برای استرپتوکوک های گروه A (استرپتوکوک پایوژنز) انجام گیرد.

شرایط انتقال به آزمایشگاه: نمونه باید ظرف 24ساعت در دمای اتاق انتقال یابد.

شرایط نگهداری پیش از آزمایش: نمونه به مدت 24 ساعت در دمای 4 o C پایدار است.

محیط اصلی کشت: بلاد آگار

سایر ملاحظات: برای کورینه باکتریوم دیفتریه، نایسریا مننزیتیدیس و هموفیلوس آنفولانزا محیط های اختصاصی اضافه شود.

نمونه نازوفارنکس:

ظرف جمع آوری: محیط انتقالی Stuart's یا Amie's

دستورالعمل های ویژه: یک سوآب قابل انعطاف را از طریق بینی در قسمت عقب نازوفارنکس قرار داده و به مدت 5 ثانیه بچرخانید.

شرایط انتقال به آزمایشگاه: نمونه باید ظرف 24ساعت در دمای اتاق انتقال یابد.

شرایط نگهداری پیش از آزمایش: نمونه به مدت 24 ساعت در دمای اتاق پایدار است.

محیط اصلی کشت: بلاد آگار و شکلات آگار

سایر ملاحظات: برای کورینه باکتریوم دیفتریه، سیاه سرفه، کلامیدیا و مایکوپلاسما محیط های اختصاصی اضافه شود.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. جهت برداشت سوآب از مخاط گلو بایستی با قاشقکی زبان را به طرف پایین نگه داریم سپس نمونه برداری کنیم.
 2. برای برداشت سوآب از نمونه حلق باید سواب را از کف یکی از سوراخ های بینی عبور دهیم.
 3. بهترین نمونه برای دست یافتن به میکروارگانیسمهای عامل عفونی در عفونتهای مجرای فوقانی سینوسها، به علت عدم دسترسی به این مکان شستشوی مجرای عفونی است.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه

ü نبودن نمونه یا کم بودن آن

ü انتقال و نگهداری نامناسب نمونه

ü نمونه گیری غلط از بیمار

کاربردهای بالینی: مجاری تنفسی فوقانی شامل دهان، گلو، حلق، قسمت جلویی مجرای بینی است. هدف تشخیص عامل عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی می باشد.

که از مهمترین آنها می توان به التهاب گلو (فارنژیت) اشاره نمود. سایر عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی شامل التهاب حنجره، اپی گلوت، لوزه، نای و برونش می باشد. عوامل باکتریایی عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی شامل موارد زیر است:

 • ü در دهان: ترپونما ونسانتی
 • ü در گلو و حلق: استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A، استافیلوکوک اورئوس، کورینه باکتریوم دیفتریه و هموفیلوس آنفولانزا تیپ b.
 • ü در سینوس های مجاور بینی: استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A، استرپتوکوک پنومونیه، استافیلوکوک اورئوس و هموفیلوس آنفولانزا.
 • ü از میکروارگانیسم هایی که در مجاری فوقانی تنفسی یافت می شوند ولی معمولا در مکان دیگری تولید بیماری می کنند نیز می توان نایسریا مننژیتیدیس و بوردتلا پرتوزیس را نام برد.

از مخمرها کاندیدا آلبیکانس مهمترین عامل قارچی عفونت های دهانی است، هر چند که کاندیدا به تعداد کم جزء فلور طبیعی دهان می باشد اما در افرادی که بدلیلی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند به تعداد فراوان و به عنوان عامل بیماری مشاهده می شوند. از شایعترین ویروس هایی که عامل عفونتهای حلق بشمار می روند اوریون، سرخک، سرخجه، آنفلوانزای A و B، پارا آنفولانزا، رینوویروس، آدنوویروسها و هرپس ویروسها هستند. فلور طبیعی دستگاه فوقانی مجاری تنفسی شامل استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوکوک اورئوس بویژه در بخش جلویی مجرای بینی، استرپتوکوک ویریدنس و غیر همولیتیک، دیفتروئیدها، نایسریاهای غیر بیماریزا، لاکتوباسیلها، باسیلهای گرم منفی فوزیفورم و اسپیروکت ها هستند. همچنین در کودکان بعلت برگرداندن غذا به دهان می توان اشریشیاکلی و باکتریهای روده را مشاهده کرد

روش مرجع: کشت میکروارگانیسم.

سایر روشها: آنتی بادی فلورسنت مستقیم، PCR و Real-Time PCR، EIA،

مقادیر طبیعی: عدم مشاهده باکتریهای کوکسی و دیپلوکوک گرم مثبت، کوکوباسیل گرم منفی و اسپیروکت در اسمیر و عدم رشد میکروارگانیسم های فوق ذکر در محیط کشت.

تفسیر: : تفسیر نتایج بر اساس یافته های آزمایش مستقیم و کشت می باشد.

بررسی مستقیم و تشخیص:

انجام رنگ آمیزی گرم بر روی نمونه های حاصل از ضایعات یا ترشحات مجرای تنفسی فوقانی، کمک ناچیزی به تشخیص می کند سلول های شبه مخمری را با رنگ آمیزی گرم می توان مشاهده نمود.این سلول ها برای تشخیص برفک مفید می باشند. وجود همزمان اسپیروکت ها و باسیل های دوکی شکل گرم منفی، که مشخصه آنژین ونسان می باشد نیز ممکن است با این روش دیده شود. روش های رنگ آمیزی گرم ساده تنها با کریستال ویوله ( که در آن رنگ به مدت 1 دقیقه پیش از شستشو با آب، روی اسلاید باقی می ماند) و گرم معمولی را می توان برای تشخیص عوامل آنژین ونسان به کار گرفت. گرچه، اگر فقط از کریستال ویوله استفاده شود، گستره را بایستی بسیار نازک تهیه کرد زیرا در این شرایط همه چیز به شدت گرم مثبت خواهد بود و این مسأله، بررسی یک گسترهء ضخیم را با مشکل روبرو می سازد. رنگ آمیزی با فوشین رقیق نیز برای یافتن آنژین ونسان صورت می پذیرد.

برای بررسی عوامل مرتبط با التهاب گلو (فارنژیت)، رنگ آمیزی گرم معتبر نیست. گستره های مستقیم تهیه شده از اگزودای غشاء کاذب برای افتراق دیفتری از سایر عواملی که ایجاد کننده چنین غشاء هایی هستند نیز قابل اطمینان نبوده و پیشنهاد نمی شود. عناصر قارچی، از قبیل سلول های مخمری و میسلیوم های کاذب، را یا با روش های هیدروکسید پتاسیم (KOH) 10% و رنگ سوآپ مثبت و منفی آمیزی فلورسنت با کالکوفلور سفید یا با رنگ آمیزی پریودیک اسید-شیف (PAS) می توان مشاهده نمود. نشان داده شده است که بررسی مستقیم مواد حاصل از نازوفارنکس افراد مشکوک به سیاه سرفه با استفاده از رنگ آمیزی با آنتی بادی فلورسنت، دستیابی به نتایج مثبت را تقریباً در مراحل اولیه بیماری جهت تشخیص بردتلا پرتوزیس ممکن می سازد.

کشت:

استرپتوکک های بتا همولیتیک گروه A:

به دلیل آنکه علت اصلی التهاب گلوی باکتریایی، استرپتوکوکوس پایوژنز می باشد، اغلب آزمایشگاهها به صورت روتین، کشت های گلو را از نظر این ارگانیسم بررسی می کنند. استرپتوکوک های گروه A معمولاً بتا همولیتیک هستند،و کمتر از 1% آنها غیر همولیتیک می باشند. به منظور کشت موفقیت آمیز استرپتوکوک های گروه A از نمونه های گلو، سه متغییر را باید در نظر قرار داد. محیط کشت، اتمسفر، و دوره انکوباسیون. بدون توجه به نوع محیط کشت و شرایط انکوباسیون مورد استفاده، پلیت های کشت

بایستی پیش از گزارش نتیجه منفی برای استرپتوکوک های گروه A، به مدت حداقل 48 ساعت انکوبه گردد. علاوه بر این، انکوباسیون محیط آگار خون گوسفند در 5 تا 10 درصد CO2 بسیار مورد تأیید قرار گرفته است. پلیت به مدت 24 تا 48 ساعت زمان برای تشکیل کلنی نیاز دارد. جهت تشخیص قطعی، به انجام تست های تکمیلی مربوط به ارگانیسم های بتاهمولیتیک احتیاج است. اگر کلنی های خالص جهت تشخیص، به تعداد کافی وجود نداشته باشد، انجام ساب کالچری که به نوبه خود نیازمند انکوباسیون اضافی است، ضروری خواهد بود. با قرار دادن مستقیم یک دیسک حاوی باسیتراسین 0.04 واحدی بر روی محل تلقیح اولیه، تشخیص احتمالی استرپتوکوکوس پایوژنز پس از یک دوره انکوباسیون شبانه امکان پذیر می گردد ( همه استرپتوکوک های گروه A و درصد بسیار کمی از انواع گروه B حساس می باشند). البته باید توجه داشت که استفاده از دیسک باسیتراسین در محل تلقیح اولیه، حساسیت و ویژگی کشت و تشخیص استرپتوکک پایوژنز را کاهش می دهد. گاهی اوقات رشد بسیار کمی کلنی بتا همولیتیک یا رشد بیش از حد سایر ارگانیسم ها، تفسیر نتایج را با مشکل روبرو می کند. بنابراین استفاده از دیسک باسیتراسین، به عنوان تنها راه تشخیص استرپتوکک پایوژنز توصیه نمی شود. به تازگی آگارهای انتخابی مانند آگار انتخابی استرپتوککی معرفی شده اند، که رشد تقریباً تمام فلور نرمال و استرپتوکک های بتا سوآپ مثبت و منفی هولیتیک به غیر از گروه های A و B و آرکانوباکتریوم همولیتیکوم را مهار می کنند. تست های تشخیصی ملکولی یا آنتی ژن مستقیم یا تست PYR را نیز می توان بر روی تعداد بیشتری از کلنی های بتاهمولیتک جداشده ای انجام داد که پس از یک دوره انکوباسیون شبانه بر روی آگار انتخابی رشد کرده اند. تشخیص احتمالی استرپتوکک های گروه A با جداسازی کلنی بتاهمولیتیک و قرار دادن دیسک های باسیتراسین و تری متوپریم/ سولفومتوکسازول (SXT) در مقابل یکدیگر انجام می گیرد. استرپتوکک گروه A به باسیتراسین حساس و به SXT مقاوم است.

کورینه باکتریوم دیفتریه:

اگر پزشک به دیفتری مشکوک شد، باید اطلاعات مربوطه را با آزمایشگاه بالینی در میان بگذارد. از آنجایی که التهاب گلوی استرپتوککی در تشخیص افتراقی دیفتری مطرح است و همچنین به دلیل امکان عفونت های توأم، کشت های مربوط به کورینه باکتریوم دیفتریه بایستی در محیط آگار خون گوسفند یا آگار انتخابی استرپتوککی، و همچنین در محیط های اختصاصی به منظور جداسازی این عامل کشت داده شوند. این محیط های اختصاصی شامل آگار شیب دار لوفلر و پلیت تلوریت – سیستئین آگار می باشند. با کشت هر دو نمونه گلو و نازوفارنکس بیماران مشکوک به عفونت، شانس جداسازی این ارگانیسم افزایش می یابد.

پس از رشد میکروارگانیسم در روی محیط تلوریت پتاسیم و لوفلر از کلنی های بدست آمده رنگ آمیزی آلبرت و متیلن بلو انجام داده تا تشخیص باسیل های دیفتری تأیید گردد.

بردتلا پرتوزیس:

محیط برده – ژانگو اولین محیطی بود که برای جداسازی بردتلا پرتوزیس به وجود آمد. اما مشکل بودن روند تهیه آن، منجر به معرفی سایر محیط ها گردید. امروزه، آگار خون اسب حاوی شارکول یا Regan-Lowe برای استفاده در آزمایشگاه های تشخیصی توصیه می شود. به دلیل حساس بودن فوق العاده ارگانیسم، نمونه ها را باید در صورت امکان، مستقیماً به محیط کشت تلقیح نمود. به نظر می رسد که بسته به مرحله بیماری، درمان پیشین بیمار، سن بیمار و تکنیک های آزمایشگاهی، میزان حصول نتیجه مثبت از افراد مبتلا به سیاه سرفه، بین 20 تا 98 درصد در نوسان باشد.

نایسریا:

نمونه های پذیرش شده در آزمایشگاه جهت جداسازی نایسریا مننژیتیدیس (برای تشخیص حاملین) یا نایسریا گنوره آ بایستی در محیط انتخابی، یعنی محیط تایر - مارتین اصلاح شده یا محیط مارتین – لوئیس، کشت داده شوند. پس از گذشت 24 تا 48 ساعت از انکوباسیون در 5 تا10% دی اکسید کربن، کلنی هایی تیپیک از گونه نایسریا قابل مشاهده خواهد بود.

نمونه اپی گلوت:

نمونه های بالینی حاصل از افراد مبتلا به التهاب اپی گلوت ( یعنی سوآب های گرفته شده توسط پزشک) بایستی در آگار خون گوسفند، شکلات آگار (برای جداسازی گونه های هموفیلوس آنفولانزا) و در صورت درخواست در یک محیط انتخابی استرپتوککی کشت داده شوند. به دلیل آنکه استافیلوکوکوس ارئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه و استرپتوکک های بتا همولیتیک ممکن است ندرتاً این بیماریها را ایجاد نمایند، بایستی وجود آنها نیز بررسی گردد.

نمونه حفره دهانی و گردن:

عفونت هایی از قبیل آبسه های اطراف لوژه، عفونت های دندانی یا دهانی و عفونت های فضای گردنی معمولاً با باکتریهای بی هوازی ایجاد می شوند. بی هوازی های درگیر در این عفونت ها، به طور معمول از حفره دهانی نشأت گرفته و نسبت به باکتری های بی هوازی جدا شده از سایر نمونه های بالینی، حساس تر هستند. توجه بسیار دقیقی جهت فراهم سازی تکنیک های بهینه در کشت بی هوازی ها، و نیز جمع آوری و انتقال نمونه بایستی لحاظ شود تا میکروارگانیسم ایجادکننده بیماری، به دست آمده و شناسایی گردد.

آزمایش پی سی آر کرونا - COVID-19 RT-PCR

نام های دیگر آزمایش: تست PCR، تست مولکولی کرونا، آزمایش PCR، سارس-کووید-۲، آر تی- پی سی آر، واکنش زنجیره ای پلیمراز رونوشت معکوس، ریل تایم پی سی آر رونوشت معکوس، ریل تایم پی سی آر، کووید-۱۹ آرتی- پی سی آر
SARS-CoV-2 ,RT-PCR ,Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction ,Real-time quantitative Reverse

اطلاعات آزمایش در یک نگاه
هدف از انجام این آزمایش چیست؟

آزمایش پی سی آر کرونا (RT-qPCR)، جهت تشخیص ویروس کرونا SARS-CoV-2 یا کووید ۱۹ انجام می‌گیرد. با استفاده از آزمایش RT-PCR ماده ژنتیکی ویروس کووید ۱۹ که RNA نامیده می‌شود، در نمونه‌های دستگاه تنفسی (مانند بینی و حلق) شناسایی می‌شود. بر اساس نتایج این روش می‌توان اطلاعات دقیقی از تعداد ویروس کووید ۱۹ موجود در نمونه‌های گرفته شده از بیمار بدست آورد. به این دلیل نتایج حاصل از RT-PCR در تشخیص عفونت فعال کووید ۱۹ و ارزیابی شدت بیماری کرونا قابل اعتماد می‌باشند. علاوه بر این، با توجه به این نکته که ویروس کووید ۱۹ به سرعت و به راحتی در میان افراد انتقال می‌یابد، انجام تست مولکولی RT-PCR و تشخیص به موقع آلودگی فرد نقش قابل توجهی در جلوگیری از انتشار ویروس در میان افراد جامعه دارد.

چه زمانی این تست درخواست می‌ شود؟

اگر شما یکی از علائم ابتلا به بیماری عفونی حاد تنفسی کرونا مثل سرفه خشک، تب بالا، سردرد، بدن درد و تنگی نفس را داشته باشید، انجام این آزمایش برای شما ضروری است. تصمیم‌گیری در مورد انجام آزمایش RT-PCR کرونا بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک جامعه، نشانه‌های بالینی فرد و علائم بیماری کرونا صورت می‌گیرد. بهترین زمان انجام آزمایش پی سی آر کرونا (RT-PCR) برای نمونه‌های گرفته شده از انتهای بینی و حلق از زمان شروع علائم بیماری تا ۸ روز پس از آن می‌باشد.
پس از یک هفته از شروع علائم به دلیل پیشروی ویروس به سمت مناطق تحتانی دستگاه تنفس تعداد ویروس در بخش‌های تنفسی فوقانی (حلق و بینی) به تدریج کاهش می‌یابد و نمونه‌های گرفته شده از بخش‌های تحتانی تنفسی مثبت خواهند شد. در زمانی که فرد علائم بالینی خفیفی همچون تب ملایم احساس خستگی، بدن‌ درد، آبریزش بینی، گلودرد و اسهال را نشان می‌‌دهند، انجام تست RT-PCR در صورت تشخیص و توصیه پزشک انجام خواهد گرفت.
انجام آزمایش مولکولی کووید ۱۹ برای گروه های پرخطر ضرورت بیشتری دارد. افراد پرخطر از نظر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در گروه‌های زیر قرار می‌گیرند:

 • افراد بالاتر از سوآپ مثبت و منفی ۵۵ سال
 • افراد مبتلا به بیماری‌های نقص سیستم ایمنی
 • مصرف‌کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی (انواع کورتون‌ها)
 • افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، فشار خون بالا، مشکلات قلبی- عروقی و مشکلات تنفسی و سرطان
 • خانم‌های باردار
 • کارمندان بخش مراقبت‌های پزشکی نیز در گروه افراد پر خطر قرار گرفته می‌شوند. این افراد به محض نشان دادن علائم خفیف بیماری ملزم به انجام تست RT-PCR کووید ۱۹ می‌باشند.

باید توجه داشت که در افراد مشکوک مبتلا به عفونت کووید ۱۹ با علائم شدید و پیشرفته بیماری، نیاز به انجام این آزمایش نمی‌باشد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لازم است تحت مراقبت‌های بیمارستانی قرار گیرند.

چه نمونه های برای این تست گرفته میشود؟

ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی (حفره بینی، حلق و حنجره) مانند خلط و بزاق از طریق سواب‌های گرفته شده از انتهای حفره بینی (نازوفارنکس) و انتهای حلق (اوروفارنکس)

شرایط لازم برای انجام آزمایش چیست؟

- نیاز به آمادگی خاص و ناشتا بودن قبل از آزمایش نیست.
- در صورت زیاد بودن ترشحات بینی قبل از تهیه سواب از انتهای بینی بیمار، لازم است که ترشحات به آرامی تخلیه شود. ترشحات زیاد ممکن است منجر به آلودگی‌‌های ثانویه شود و دقت نمونه‌گیری از محل مناسب را کاهش دهد.

ریل تایم پی سی آر کمی رونوشت معکوس (Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR, RT-qPCR)

 • تهیه نمونه‌های انتهای بینی (نازوفارنکس) و حلق (اوروفارنکس) از طریق سواب‌های استریل مخصوص (از جنس داکرون یا پلی استر و یا فوم)
 • استفاده از سواب ویسکوز تنها برای نمونه‌گیری از حلق
 • استفاده از لوله‌های حاوی محیط‌های ترانسپورت ویروسی (VTM) و یا محیط‌های نمکی استریل فاقد آنزیم‌های تجزیه کننده RNA برای انتقال سواب‌ها به آزمایشگاه، با حجم حداقل ۱ میلی‌لیتر
 • انتقال سریع سواب‌های نمونه به لوله‌های ترانسپورت به محیط های ترانسپورت (سواب‌های نازوفارنکس و اوروفارنکس یک فرد می‌توانند از طریق یک محیط ترانسپورت به آزمایشگاه ارسال شوند و نیاز به تفکیک از یکدیگر ندارند)
 • اطمینان از محکم بسته شدن درب لوله‌های ترانسپورت
 • ثبت دقیق مشخصات بیمار بر روی لوله‌های ترانسپورت (نام، نام خانوادگی، تاریخ نمونه‌گیری و نوع نمونه)
 • نگهداری نمونه‌ها در شرایط استاندارد ذکر شده تا زمان ارسال به آزمایشگاه
 • خودداری از فریز و دفریز کردن مکرر نمونه‌ها
 • انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه در دمای محیط و یا در کنار یخ خشک (نمونه‌های فریز شده بهتر است در کنار یخ خشک به آزمایشگاه منتقل شوند)
 • انتقال نمونه ترشحات یا نمونه‌های حاصل از شستشوی مجاری تنفسی بطور مستقیم و از طریق لوله‌های استریل درب‌دار
 • ارسال نمونه‌های سواب‌های به صورت خشک و بدون قرار دادن در لوله‌های حاوی محیط ترانسپورت
 • ارسال نمونه از طریق محیط‌های ترانسپورت کمتر از ۱ میلی‌لیتر
 • استفاده از سواب‌های پنبه‌ای، چوبی یا از جنس مواد صنعتی از قبیل آلژینات کلسیم یا حاوی مواد نگهدارنده
 • عدم ثبت مشخصات دقیق بیمار بر روی لوله‌های حاوی سواب
 • انتقال نمونه به آزمایشگاه با شرایط نامناسب و غیر استاندارد
 • باز بودن درب لوله یا نشت محیط ترانسپورت
 • عدم رعایت محدوده زمانی قابل قبول پس از نمونه‌گیری برای ارسال به آزمایشگاه
 • ارسال نمونه به آزمایشگاه در شرایط غیر استاندارد

نتایج آزمایش کیفی و به صورت حضور (مثبت) و یا عدم حضور (منفی) ویروس کووید-19 گزارش می‌شوند.

نتایج این تست بر مبنای تشخیص ماده ژنتیکی SARS-CoV-2 که از نوع RNA می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به صورت حضور (مثبت) و یا عدم حضور (منفی ) ویروس کووید-19 گزارش می‌شوند. RNA ویروس در فاز حاد بیماری قابل تشخیص است. اگرچه نتایج مثبت نشان دهنده وجود ویروس SARS-CoV-2 در نمونه بیماران می‌باشد، اما بررسی تاریخچه بیماری فرد و دیگر اطلاعات شخصی او برای تفسیر نتایج مثبت الزامی است. نتایج منفی پیشگیری کننده ابتلای فرد به بیماری کووید-۱۹ نمی‌باشد. نتایج منفی باید با درنظرگرفتن مشاهدات کلینیکی، تاریخچه بیمار و اطلاعات اپیدمیولوژیک مورد بررسی قرار گیرند. ضعیف بودن کیفیت نمونه، کافی نبودن مقدار نمونه، انتقال نمونه به آزمایشگاه در شرایط نامناسب، عدم رعایت قوانین نگهداری نمونه از زمان نمونه‌گیری تا زمان تحویل به آزمایشگاه می‌توانند از دلایل منفی کاذب آزمایش RT-PCR باشند. در صورتی که علائم بیماری سوآپ مثبت و منفی فرد به گونه‌ای باشد که احتمال آلوده بودن او به ویروس کووید-۱۹ بالا باشد و نتایج تست RT-PCR وی بصورت منفی گزارش شده باشد، تکرار این آزمایش ضروری است. در این رابطه پیشنهاد می‌شود که نمونه گیری مجدداً انجام گیرد. آلودگی نمونه یک فرد با نمونه سایر افراد در اثر نمونه‌گیری غیر استاندارد، نشت و یا انتقال نامناسب نمونه می‌تواند نتایج مثبت کاذب ایجاد نماید. همچنین در مراحل انجام آزمایش مولکولی استفاده از کیت‌هایی که مراحل صحه‌گذاری آن‌ها با دقت و با پیروی از الگوی استاندارد بین‌المللی انجام نپذیرد، می‌تواند نتایج مثبت کاذب ایجاد نماید.

چه چیزهای در این تست بررسی میشوند؟

SARS-Cov-2، یک کرونا ویروس جدید می‌‌باشد که منجر به ایجاد یک سندرم حاد تنفسی می‌شود. سازمان بهداشت جهانی نام این بیماری را بر اساس سال شیوع (۲۰۱۹) و عامل ویروسی آن که از خانواده کرونا ویروس‌ها می‌باشد، بیماری کووید ۱۹ (COVID-19) نامگذاری کرده‌ است. آزمایش مولکولی کرونا به روش RT-qPCR تنها روش تشخیص قطعی این بیماری می‌باشد. در این روش از طریق استخراج و شناسایی ماده ژنتیکی ویروس (RNA)، حضور و تعداد ویروس در نمونه‌های گرفته شده از مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی بیماران مشکوک مبتلا به کووید ۱۹ مشخص می‌گردد.
پس از ورود ویروس کرونا به مجاری تنفسی فوقانی فرد (بینی و حلق)، ذره ویروسی در آنجا ساکن می‌شود. در این شرایط بیمار علائم خفیفی از بیماری را همچون بدن‌ درد، سردرد، گلودرد و اسهال نشان می‌دهد. در صورتی که سیستم ایمنی فرد در وضعیت مناسب نباشد (افراد مسن یا مبتلا به بیماری های زمینه ای) یا شدت آلودگی فرد زیاد باشد (کادر بهداشت و درمان)، آنتی بادی‌های اختصاصی و کافی برای از بین بردن ویروس ترشح نمی‌شود. در این صورت ویروس کووید ۱۹ در بدن بیمار زنده مانده و به سمت مناطق تحتانی دستگاه تنفس (نای، نایژه و ریه‌) پیشروی می‌کند. در این شرایط علائم بیماری کرونا شدت بیشتری پیدا کرده و به صورت تب بالا، سرفه خشک، تنگی نفس و احساس خستگی مشاهده می‌شوند. با دسترسی ویروس کووید ۱۹ به ریه بیمار، ویروس از طریق پروتئین‌های سطحی خود به سلول‌های ریه اتصال می‌یابد، به درون آن‌ها وارد می‌شود و با در اختیار گرفتن سیستم ژنتیکی فرد شروع به تکثیر می‌کند. در این مرحله سلول‌های ریه بیمار به کارخانه تولید ویروس تبدیل می‌شوند. ویروس کووید ۱۹ پس از تکثیر فراوان در هر یک از سلول‌های ریه آن‌ها را تخریب کرده و از آن‌ها خارج می‌شود، سپس به درون سلول‌های دیگر وارد می‌شود و شدت عفونت افزایش می‌یابد. بنابراین تمام قطرات و ترشحات تنفسی فرد آلوده به ویروس کووید ۱۹ حاوی ذرات ویروسی می‌باشند. از این رو ترشحات تنفسی بیمار مهم‌ترین عامل انتقال ویروس کووید ۱۹ به افراد دیگر می‌باشد.
بر اساس مسیر بیماری زایی ویروس، با استفاده از روش پی سی آر (RT-PCR) و بررسی نمونه‌های دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی وجود ویروس کرونا و تعداد آن در بیمار قابل بررسی است. با در دست داشتن نتایج حاصل از تست RT-PCT ابتلا فرد به بیماری کووید ۱۹ و شدت بیماری او بطور دقیق قابل بررسی می‌باشد. لازم به ذکر است برای بررسی سابقه‌ی ابتلا به بیماری باید آزمایش خون کرونا (آزمایش آنتی بادی IgG و IgM) انجام شود.

بالانس در حساب فارکس (balance) چیست؟

بالانس در حساب فارکس

برای شروع معامله‌گری در فارکس، شما باید یک حساب در یک بروکر فارکس باز کنید. درست سوآپ مثبت و منفی مثل یک بانک که در آن حساب باز می‌کنید؛ به محض اینکه حساب شما توسط بروکر یا کارگزار تایید شد و اصطلاحاً وریفای آن انجام شد، می‌توانید پول خود را درون حساب واریز کنید. این واریزی که انجام می‌دهید همان «بالانس در حساب فارکس» است که آماده برای شروع معامله است اما حتماً‌ با توجه به مفهوم سرمایه ریسک‌پذیر باید واریز شود.

اما قبل از واریز دست نگه دارید:

سرمایه ریسک پذیر همان مقدار پولی است که شما در صورت از دست دادن آن، به بخش اصلی زندگی خود صدمه نمی‌زنید. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با حساب دمو شروع به تمرین کنید.

بالانس در حساب فارکس

بالانس در حساب فارکس به چه معناست؟

با این تفاسیر، بالانس (Balance)، همان مقدار مشخص پولی است که در حساب خود در ابتدای کار واریز کرده‌اید.

بالانس شما به شما نشان می‌دهد، با چه مقدار سرمایه می‌توانید شروع به ترید کنید. اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز کنید، پس بالانس شما ۱۰۰۰ دلار است. در یک کلام ساده :بالانس (Balance)، موجودی شما برای ترید است

اگر شما وارد یک معامله شوید یا در اصطلاح فارکس، یک پوزیشن باز کنید؛ بالانس شما تغییری نمی کند تا وقتی که پوزیشن خود را ببندید.

بالانس در حساب فارکس


به زبان ساده‌تر، بالانس شما تنها در ۳ حالت زیر تغییر می‌کند:
۱. وقتی مبلغ اضافه‌ای در حساب خود واریز کنید
۲. وقتی یک پوزیشن را ببندید.
۳. وقتی یک پوزیشن را برای نیمه شب نگه دارید و به آن سواپ یا رول اوور تعلق بگیرد.

از آن‌جایی که ما در مورد مارجین تریدینگ بحث می‌کنیم، مفهاهیم سواپ به این موضوع ربطی ندارد، پس فقط به صورت مختصر به آن می‌پردازیم، زیرا به بحث بالانس ارتباط دارند.
فقط این موضوع را بدانید که پوزیشنی که برای چند ساعت ادامه یابد با پوزیشنی که برای نیمه شب ادامه یابد(تا روز بعد طول بکشد) تفاوت دارد.

بالانس در حساب فارکسرول اور

به پروسه ادامه یافتن یک پوزیشن از یک روز کاری به روز بعد، رول اوور (Rollover) می‌گویند. اکثر بروکر‌ها رول اوور را به صورت اتوماتیک اجرا می‌کنند؛ به این صورت که به صورت همزمان پوزیشن باز را در انتهای روز به صورت خودکار می‌بندند و یک پوزیشن جدید با مشخصات مشابه را در شروع روز کاری بعد باز می‌کنند.
در طول این پروسه، چیزی به نام سواپ (Swap) محاسبه می‌شود. یک سواپ هزینه‌ای است که در صورت باز ماندن پوزیشن در شب، یا از شما گرفته می‌شود یا به شما داده می‌شود. اگر این هزینه به شما داده شود (paid swap)، مبلغی به حساب شما اضافه می‌شود
اگر از شما گرفته شود(charged swap)، مبلغی از حساب شما کم می‌شود. مگر آنکه شما پوزیشنی با اندازه و حجم زیاد باز کرده باشید، وگرنه مبلغ سواپ معمولا اندک است و هر شب که پوزیشن باز بماند، به اندازه آن اضافه می‌شود. در داخل متاتریدر، شما می‌توانید سواپ تعیین شده در پوزیشن باز خود را ببینید (اگر بیش از یک روز آن را باز نگه دارید). برای دیدن این بخش، در متاتریدر در پنجره “Terminal” روی “Trade” کلیک کنید یا به صورت ساده “ctrl+t” را بزنید تا این بخش را ببینید.

بالانس در فارکس چیست


همانطور که در عکس بالا مشخص است، بالانس (Balance) به صورت واضح مشخص است و می‌توانید آن را ببینید. در مثال بالا، بالانس حساب یا مبلغ واریزی اولیه حساب برابر 990.16 USD است که یعنی ۹۹۰.۱۶ دلار آمریکا. همچنین سواپ (swap) که به آن اشاره شد برابر 0.01 USD یا ۱ سنت است.
همانطور که گفته شد، قرار نیست در این مطلب، به مفهوم سواپ به صورت جامع پرداخته شود. اما در این مطلب یاد گرفتید مفهوم بالانس چیست. با ادامه آموزش فارکس همراه باشید.

انجام پی سی ار کووید برای پرواز خارجی

انجام پی سی ار کووید برای پرواز خارجی

انجام پی سی ار کووید برای پرواز خارجی در آزمایشگاه صبا انجام میشود .

نگرانی‌های ناشی از کرونا کم نیست. همه‌ی ما هم کم و بیش از این نگرانی‌ها آگاهیم

. یکی از این نگرانی‌ها، عدم آگاهی فرد از ابتلای خود به کروناست.

خدمات تست کرونا برای پرواز ازمایشگاه صبا تلاش می‌کند تا این نگرانی را در شما کاهش دهد.

توصیه می‌کنیم این مقاله را بخوانید تا بیشتر با این خدمات ما آشنا شوید.

با شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا در بسیاری از کشور‎های دنیا از جمله ایران،

برخی از قوانین پرواز‎های داخلی و سوآپ مثبت و منفی خارجی برای مسافران تغییر پیدا کرده است.

بدین صورت که افرادی بخواهند از طریق پرواز به سایر کشور‎های دنیا سفر کنند،

لازم است تا به همراه خود تست pcr کرونا را داشته باشند که البته نتیجه آن نیز منفی باشد.

در صورت مثبت بودن تست کرونای بیمار، فرد اجازه‎ی خروج از کشور یا ورود از سایر کشور‎های دنیا به ایران را ندارد.

علاوه بر آن مسئولین برای پرواز‎های داخلی نیز ارائه‎‌ی برگه نتیجه‎‌ی کرونا

را مبنی بر منفی بودن آن، به مسافران ضروری کرده اند.

انجام پی سی ار کووید برای پرواز خارجی

در ابتدای شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشور‎ها،

ورود و خروج مسافر به کشور خود را برای حفظ سلامت هموطنان خود ممنوع کرده و

مانع انجام پرواز‎های خارجی شدند.

اما در نهایت با طولانی شدن مدت شیوع ویروس کرونا و نیافتن واکسن برای پیشگیری از ویروس،

این تصمیم گرفته شد که به افرادی که دارای ویروس کرونا نمی‎باشند، اجازه‎ی ورود و خروج به کشور داده شود.

بنابراین شرکت‎‌های هواپیمایی برخی از افراد را موظف کردند تا قبل از پرواز،

برگه تست کرونای سوآپ مثبت و منفی خود را ارائه کرده و سپس سوار هواپیما شوند. برای آشنایی بیش‌تر با نحوه انجام تست کرونا

برای پرواز از شما دعوت می‌کنیم تا از فیلمی در رسانه اجتماعی آپارات دیدن فرمایید.

برخی از شرکت‎های هواپیمایی نیز تست کرونا را انجام می‎دهند تا مسافران با خیال راحت تر سفر کنند.

در واقع افرادی که بخواهند با پرواز‎های مشخصی به سفر بروند،

می‎توانند برای انجام تست زودتر از طریق شرکت هواپیمایی مورد نظر اقدام کرده و تخفیفات لازم را دریافت کنند.

تست PCR کرونا

برای شناسایی ویروس کرونای فعال در بدن، انجام تست کرونا pcr ، بهترین راهی است

که می‌توان انجام داد. از آن‌جایی که تنها روش مناسب برای تشخیص ویروس فعال در بدن افراد،

انجام این نوع از آزمایش کرونا هست، برای تست کرونا برای پرواز نیز از این روش استفاده می‌شود.

این تست به وسیله یک سوآپ ۱۵ سانتی متری انجام می‌گیرد. راه‌های مختلفی برای

آگاهی از ابتلا و عدم ابتلا به کرونا وجود دارد اما آزمایش pcr،

مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و تمامی خطوط هوایی داخلی و خارجی است و اعتبار بالایی در تشخیص ویروس کرونا دارد.

افرادی که برای سفرهای ضروری از ایران خارج شوند، لازم است تا نتیجه‎ی منفی تست کرونای

خود را در فرودگاه به مسئولین بهداشت مربوطه ارائه دهند تا بتوانند سوار هواپیمای کشور مقصد شوند.

برای تست کرونا، دو روش وجود دارد که فرد می‎تواند ابتلای

خود به کرونا را از این طریق تشخیص دهد. در ادامه به معرفی این دو روش می‎پردازیم.

✔ تست آنتی بادی کرونا

در این روش زمانی کرونا در فرد تشخیص داده می‎شود که بیمار مراحل سخت بیماری را

طی کرده و نیازی به قرنطینه ندارد. به این صورت که این فرد ناقل بیماری نمیباشد

و این آزمایش نشان‎دهنده‎ی این خواهد بود که فرد در گذشته به کرونا مبتلا بوده است.

در واقع تشخیص در این روش به این صورت است که در صورتی که در بدن فرد پادتن هایی تولید شده

باشد که برای مقابله با ویروس بوده، نشان دهنده این است که فرد بیماری را رد کرده است.

✔ تست PCR کرونا

این تست درمورد ویروس کرونا، اصلی ترین نوع تست است که وجود ویروس در

بدن بیمار را تشخیص می‎دهد. با مشاهده‎ی جواب مثبت این آزمایش،

فرد قرنطینه شده و از انجام کارهای خود مانند سفر و ارتباط با سایر افراد جامعه منع خواهد شد.

آنچه که برای ارائه به مراکز بهداشتی کشور مقصد در فرودگاه ضروری است، نتیجه‎ی

منفی تست pcr کرونا می‎باشد که در صورت مثبت بودن، فرد اجازه‎ی خروج از کشور را نخواهد داشت.

موفقیت یکی از فناوران پارک علم و فناوری کرمانشاه در تولید سواپ نمونه گیری پلیمری

بدون شک یکی از مهم ترین نیازها در زمان شیوع ویروس COVID-۱۹ تشخیص سریع و به موقع بیماران آلوده به این ویروس می باشد افزایش تعداد نمونه گیری رویکردی است که دراغلب کشورهای دنیا به منظور شناسایی زودهنگام افراد مبتلا به ویروس وجود دارد ودسترسی به سواپ نمونه برداری با توجه به تعداد بالای مصرف کشور ها را دچار کمبود کرده است اما یکی از فناوران پارک علم و فناوری کرمانشاه در تولید سواپ نمونه گیری پلیمری موفقیت بزرگی کسب کرده است.

موفقیت یکی از فناوران پارک علم و فناوری کرمانشاه در تولید سواپ نمونه گیری پلیمری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، دکتر تورج شیرزادیان مدیر نظارت وارزیابی تجهیزات وملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اعلام خبر فوق تصریح کرد: دسترسی به تعداد بالای سواپ نمونه برداری از مهم ترین چالش های این روزهاست به منظور رفع مشکل کمبود سواب های نمونه گیری Nasopharyngeal در دنیا، هر یک از کشورهای درگیر این پاندمی به تنهایی و یا با همکاری با سایر کشورها به دنبال رفع این کمبود بودند.این نیاز در کشور ما نیز بسیار اساسی است. چراکه تولید کننده داخلی سواب های نمونه برداری برای بیماری کرونا وجود ندارد و برای واردات آن با مشکل مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هریک از کشورهای دارای مبادله کالای پزشکی با ایران خود نیز درگیر این پاندمی هستند و اولویت هر کشور با تامین نیازهای مردم خود می باشد. ضرورت جایگزینی تولید داخلی به جای واردات قطعات خارجی، تیمی از متخصصان و مهندسین حوزه های مختلف کرمانشاه با همکاری هم به نمونه ای مشابه نمونه های خارجی و با کیفیت و سهولت بیشتر نسبت به سواب های داکرون وارداتی، دست یافتند.
شیرزادیان در ادامه با بیان اینکه این نمونه ها با تکنیک پرینت سه بعدی ساخته شده وکشورهای مختلفی مانند آمریکا، اسپانیا، وکانادا از این تکنیک برای تولید سواب استفاده می کنند افزود: نمونه تولید شده قابل رقابت با نمونه های خارجی و بسیار مشابه همین نمونه هاست و تمامی مشخصات این نمونه ها را داراست.
وی افزود: این سواب ها به دلیل طراحی منحصر به فردی که دارند و به دلیل تخلخل بالای نوک سواب و ساختار ماتریسی منحصر به فردی آن قابلیت بالایی برای نگه داری مخاط دارند.هم چنین انعطاف پذیری بالای آن یکی دیگر از مزایای آن نسبت به نمونه های موجود در دنیا می باشد که قابلیت تحمل توسط فرد نمونه گیری شونده را بالا برده و موجب سهولت امر نمونه گیری می شود سوآپ مثبت و منفی جنس این سواب ازمواد سازگار با بدن می باشد که این ماده سابقا تاییدیه سازمان های معتبر جهانی از جمله FDA را اخذ نموده است.
مدیر نظارت وارزیابی تجهیزات وملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: مهم ترین مشخصه این ماده در تولید سواب های Nasopharyngeal عدم اثر بر روی RNA و تداخل با تست PCR می باشد. با کمترین دخالت انسانی این محصول تولید شده و این احتمال آلودگی آن را پایین می آورد.
وی گفت:پس ار انجام تست های اولیه، عملکرد این سواب های تولید شده در نمونه برداری از موارد مشکوک به کرونا ویروس در بیمارستان فارابی کرمانشاه بررسی گردید. در این بررسی همزمان و در شرایط کاملا مساوی از سواب تولید داخل و سواب خارجی مورد استفاده روتین در فرایند نمونه گیری برای تشخیص کرونا استفاده شد و نتایج با استفاده از کیت Real Time PCR مورد آزمایش تشخیص مولکولی قرار گرفتند. نمونه های استخراج شده از هردو سواب دارای تطبیق کامل بوده و از نظر میزان تکثیر ژنوم ویروس و ژن کنترل داخلی کیت در نمونه های مثبت و منفی نتایج یکسان بودند.
وی در پایان تاکید کرد: این نمونه تولیدی در حال اخذ پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و بزودی به تولید انبوه خواهد رسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.