سرمایه گذاری خصوصی


عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ایران و ارائه الگو بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش حرفه ای به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 15 تن به‌طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 143 تن به‌عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 79 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم‌افزار SPSS 22 و Smartpls 3.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد در الگوی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی د ر ورزش حرفه ای ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی و اجرایی با بار عاملی (922/0)، بازاریابی (890/0)، ویژه ورزش (859/0)، مرتبط با اقتصاد (842/0)، رسانه‌ای و تبلیغاتی (762/0)، حمایتی (746/0)، فرهنگی (719/0)، سیاسی (647/0) و قانونی (642/0) وجود دارند. همچنین الگوی تدوین شده از برازش مطلوب (663/0) برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.25384023.1394.2.4.4.2

مراجع

- احسانی، محمد، ابودردا، زینب و اقبالی، مسعود. «بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان». نشریه علوم حرکتی و ورزش، 1387. 12(3): 111-120.##اکبری، حسین، داوری، دردانه. مدیریت خصوصی­سازی، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش صنعتی آریانا. 1380.##پاداش، دنیا، سلطان حسینی، محمد، خبیری، محمد، فتحی، سعید. تعیین و اولویت­بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی­سازی باشگاه­های ورزشی. همایش بین­المللی علم و فوتبال، آکادمی ملی فوتبال، تهران. 1388.##جلالی فراهانی، مجید، علیدوست قهفرخی، ابراهیم. « تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، 1392. 5 (19): 109- 128.##خسروی­زاده، اسفندیار، بهرامی، علیرضا، حقدادی، عابد. «موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی، 1393. 24: 207 – 222.##رهبر، فرهاد. موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. 1386. 81: 111- 138.##ساکت، محمد رضا. خصوصی­سازی رؤیای دست نیافتنی باشگاه­ها. روزنامه کیهان، 1394. قابل دسترسی در ##http://kayhan.ir/fa/news/41354 سید عامری، میرحسن، محرم­زاده، مهرداد، بشیری، مهدی و هادی، حمدالله. «بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی». فراسوی مدیریت، 1388. 10: 147-164##شعبانی، عباس، رضایی صوفی، مرتضی و فراهانی، ابوالفضل. «مطالعة چالش­های موجود در بخش­های چهارگانة ورزش کشور»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 1393. 8 : 65- 80##محتشمی، عباس. نقش اسپانسر در فوتبال، روزنامۀ مردم سالاری، 1387.##مهدوی، عبدالحمید. بررسی فرایند خصوصی­سازی در توسعة ورزش کشور و روش‌های آن. سازمان تربیت بدنی، مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور. 1388، 5– 24.##ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن، ﻓﺮﯾﺒﺎ. «ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1386»، مدیریت و توسعه ورزش، 1390، 1: 42 – 53.##نادریان، مسعود، قدوسی نرگس. «شناسایی تنگناهای موجود در سرمای­ گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1394، 4: 63– 73##

- Crompton JL. Proximate development: an alternate justification for publicinvestment in major sport facilities?. Managing Leisure. 2014 Jul 4;19(4):263-82.##Green M. Olympic glory or grassroots development?: Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the history of sport. 2007 Jul 1;24(7):921-53.##Houlihan B, Green M. Comparitive Elite Sport Development. Systems, structures and public policy. Amsterdam et al.: Butterworth-Heinemann. 2008.##Hyun Baek T, Whitehill King K. Exploring the consequences of brand credibility in services. Journal of Services Marketing. 2011 Jul 5;25(4):260-72.##Jones CP. Investments: analysis and management. John Wiley & Sons; 2007 Jun 14.##Nasseh M. Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses. European Journal of Experimental Biology. 2013;3(1):631-6.##Nauright J, Ramfjord J. Who owns England's game? American professional sporting influences and foreign ownership in the Premier League. Soccer & Society. 2010 Jul 1;11(4):428-41.##RIichard FM, Kathryn G. Recreational Sport Management 2005. (4^ th ed.). pp: 123.##Pitts BG, Stotlar DK. Fundamentals of sport marketing. Fitness information technology; 2007.##Propheter G, Hatch ME. Evaluating Lease-Purchase Financing for Professional Sports Facilities. Urban Affairs Review. 2015 Nov 1;51(6):905-25.##Thwaites D, Carruthers A. Practical Applications of Sponsorship Theory: Empirical Evidence From English Club Rugby. Journal of Sport Management. 1998 Jul 1;12(3).##Seguin B, Teed K, O'Reilly NJ. National sports organisations and sponsorship: An identification of best practices. International journal of sport Management and marketing. 2005 Jan 1;1(1-2):69-92.##Sanderson, K.; Harris, F.; Russel, S.& Chase, S. (The economic benefit of sport: A Review, Business and Economic Research Ltd ( BERL), 2000. Shank MD, Lyberger MR. Sports marketing: A strategic perspective. Routledge; 2014 Oct 3.##Shilbury D, Sotiriadou KP, Green BC. Sport development. systems, policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management Review. 2008 Nov 30;11(3):217-23.##

سرمایه گذاری خصوصی

 • معاون جدید واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی منصوب شد
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس دادخواست فسخ قرارداد هفت تپه به هیات داوری داده شده است
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه کیهان پالایش نفت کرمانشاه طبق قوانین و مقررات موجود قیمت گذاری و عرضه شده است
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجو نتایج مثبت حاصل از خصوصی سازی دیده شود
 • پاسخ مطلب مندرج در باشگاه خبرنگاران جوان توضیح لازم در خصوص صندوق پالایشی یکم
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم واگذاری ها مطابق قانون انجام می شود
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه شرق شرکت ایران پوپلین توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشده است
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه شرق سهام پالایش نفت شازند در بازار سرمایه و به صورت شفاف عرضه می شود
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری مهر تمام منافع هلدینگ شرکت های غیر بورسی به همه سهامداران عدالت می رسد.
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجو گزارش های غیر واقعی در خصوص واگذاری های سازمان خصوصی سازی
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه رسالت پاسخ به چند ابهام مطرح شده در زمینه سهام عدالت
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه کیهان اطلاعات موجود در سامانه سهام عدالت، ملاک سهامداری است
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه خراسان پاسخ به پرسش‌های مردمی در مورد سهام عدالت
 • پاسخ مطلب مندرج در روزنامه آرمان ملی پاسخ به پرسش های مردمی در مورد سهام عدالت
 • پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری مهر قصوری از سوی تعاونی ها منجر به عدم ثبت نام نهایی افراد رخ نداده است

آگهی های عرضه

 • بورس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نظر سنجی

چندرسانه‌ای

ویدئو

جشن واگذاری سرخابی ها به مردم

جشن واگذاری سرخابی ها به مردم

ویدئو

گرامیداشت روز ملی پتروشیمی

گرامیداشت روز ملی پتروشیمی

ویدئو

تشریح مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری

تشریح مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری

ویدئو

جزئیات واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس و پالایشگاه شازند

جزئیات واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس و پالایشگاه شازند

ویدئو

واگذاری سهام باقیمانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و پالایشگاه شازند از طریق بورس

تصاویر

بازدید دکتر سیدشمس الدین حسینی، از پاویون نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

بازدید دکتر سیدشمس الدین حسینی، از پاویون نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

تصاویر

تودیع و معارفه رئیس کل سازمان خصوصی سازی 4. 7. 1400

تودیع و معارفه رئیس کل سازمان خصوصی سازی 4. 7. 1400

تصاویر

تقدیر از فرزندان شهید همکار در سازمان

تقدیر از فرزندان شهید همکار در سازمان

تصاویر

آشنایی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

تصاویر

اینفوگرافیک "تکلیف غیر مستقیمی‌های سهام عدالت چیست؟"

پادکست

مزایای دریافت کد بورسی و ارتباط آن با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

پادکست

آشنایی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استـانی سهـام عـدالـت

پیوندها
تماس با ما
 • تلفن : 83338
 • نمابر : 83339330
 • پست الکترونیک : [email protected]
 • سامانه پیامکی : 2000908
آمار بازدید
 • بازدید این صفحه : 7431
 • بازدید امروز : 3957
 • کل بازدید : 78234207
 • آخرین به‌روز رسانی : 1401/07/23 14:43
 • آی‌پی شما :

انتخاب حالت کور رنگی

با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود

سرمایه گذاری خصوصی

احسان عسکری معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید در گفت و گو با خبرگزاری سنا: در دنیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و تامین مالی شرکت‌هایی می کنند که تا حدی به مرحله سرمایه گذاری خصوصی بلوغ رسیده، ولی در بورس پذیرفته نشده‌اند. موضوع فعالیت این صندوق‌ها هم در بازارسرمایه کشور جمع‌آوری و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها با موضوعات فعالیت مشخص است.

معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید، به افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند پیشنهاد کرد صندوق‌های سهام، مختلط و با درآمد ثابت را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: این نوع سرمایه‌گذاری‌ها با هدف کنترل شرکت‌ها و هدایت سیاست‌های آن در راستای دستیابی به اهداف مد نظر و در نهایت خروج از آن شرکت‌هاست. همچنین این صندوق‌ها می توانند در شرکت‌های سهامی و غیرسهامی با موضوع فعالیت مشخص سرمایه گذاری خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته عسکری، شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌نشده در بازار سرمایه، شرکت‌های کوچک و متوسط ( SME ) پذیرش شده و شرکت‌هایی که از بورس اخراج شده‌اند از سوی این صندوق‌ها، قابل تامین مالی و سرمایه‌گذاری هستند.

وی توضیح داد: صندوق‌های خصوصی ابزاری برای تامین مالی پروژه ها و شرکت‌هایی است که به دنبال جذب مشارکت‌کننده هستند. همچنین صندوق‌های خصوصی در شرکت‌هایی که به بلوغ رسیده‌اند، ولی همچنان در بورس پذیرفته نشده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق‌های جسورانه هم غالبا در شرکت‌های استارتاپی سرمایه‌گذاری می کنند که در مرحله شکل‌گیری یا بعد از آن قرار دارند و تا مرحله بلوغ کامل فاصله دارند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید، در شباهت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با صندوق های جسورانه گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل ماهیت موضوعات سرمایه‌گذاری و سطح ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها شباهت زیادی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ( VC ) دارند. بنابراین این صندوق‌ها به مثابه صندوق‌های VC مناسب افرادی است که پذیرش ریسک‌ بالاتری نسبت به بازار سهام برای کسب بازدهی بیشتر دارند.

عسکری ادامه داد: مزیت این سرمایه‌گذاری، امکان دست‌یابی به بازدهی فراتر از بازار سهام با پذیرش ریسک بالاتر است و برای اشخاصی که سطح ریسک پذیری بالایی دارند پیشنهاد می‌شود. بنابراین به افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، پیشنهاد می‌شود صندوق‌های سهام، مختلط و با درآمد ثابت را در سطوح پایین‌تر ریسک‌پذیری مدنظر قرار دهند.

وی عنوان کرد: در چند سال گذشته تلاش‌های زیادی از سوی نهادهای ناظر بازارسرمایه و سایر فعالان بازار به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای رونق بخشی در این حوزه صورت گرفته است و اکنون با همه تلاش‌های صورت گرفته، تعداد صندوق‌های PE در بازارسرمایه کشور که با صندوق‌های جسورانه در یک طبقه قرار دارند، کمتر از ۱۰ صندوق است که عمده آن‌ها در دو تا سه سال گذشته راه‌اندازی شده‌اند.

عسکری افزود: این موضوع نشان می دهد اگرچه تعداد این صندوق‌ها در مقایسه با طرح‌ها و پروژه‌های استارتاپ و نوآورانه کشور ناچیز است، اما روند رو به رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تعداد این صندوق‌ها به همراه افزایش قابل توجه شرکت‌های استارتاپی، نوید آینده‌ای درخشان را در این حوزه می دهد.

مدل عملیاتی به‌کارگیری صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی جهت پیاده‌سازی تأمین مالی پروژه‌ای

تأمین مالی پروژه‌ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است و بسیاری از پروژه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می‌شوند. متأسفانه این رویکرد به‌صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می‌باشد. با توجه ‌به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی به نحو احسن می‌توان از رویکرد تأمین مالی پروژه‌ای در این ساختارها بهره‌گیری نمود و منابع و حمایت‌های سرمایه‌گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه‌ای سامان‌دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن سرمایه گذاری خصوصی شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به‌کارگیری صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی جهت پیاده‌سازی تأمین مالی پروژه‌ای از فاز مطالعاتی و گزینش سرمایه گذاری خصوصی طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره‌برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

 • صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 • تأمین مالی
 • تأمین مالی پروژه‌ای
 • ابزارهای تأمین مالی
 • تحلیل مضمون

عنوان مقاله [English]

Operational Model of Using the Private Equity Fund to Implement Project Financing

نویسندگان [English]

 • ehsan zakernia 1
 • shahab Khodabakhshiyan 2
 • ALI SALEH ABADI 3

1 Corresponding Author: PH.D. in financial management, Faculty of Islamic Sciences and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

2 Ph.D Candidate in Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 PH.D. in financial management, Associate Professor, Department of Islamic Sciences and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

Project financing is one of the most important and practical instruments in developed and developing countries and many medium and large scale projects in the world are implemented by using this approach. Unfortunately, this approach has not really been able to Be implemented in Iran our country, and one of the main reasons for this failure is the lack of knowledge and explanation of the requirements and dimensions of this method. Due to the dynamics of the capital market and emerging tools such as the private Equity fund, the project financing approach can be effectively used in these structures and the resources and supports of institutional and banking investors, etc. be used within the framework of this structure and project financing approach.
For this purpose, in this study, while better understanding the issue, a relatively comprehensive review of internal and سرمایه گذاری خصوصی external scientific sources and obtaining expert opinions to design the model using thematic analysis method and by measuring and rearranging these factors, The operational model of using a private Equity fund to implement project financing In order to implement project financing in Iran, from the study and project selection phase to the evaluation, and finally the completion, operation and implementation of the private investment fund exit policy from the company were extracted

مقاله نشریه
بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه های خصوصی در استان آذربایجان شرقی است.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است که روایی آن را متخصصان تایید کردند و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 درصد تایید شد. جامعه آماری این پژوهش، موسسان باشگاه های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی بودند که طبق جدول مورگان 172 نفر آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروفاسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن در سطح 05/0 = α استفاده شد.

نتایج حاکی است، رابطه منفی و معنی داری بین موانع مربوط به امور بانکی (38/0 = r و 041/0=p) و موانع استفاده از ظرفیت های بالقوه (26/0 = r و 05/0=p) با میزان سرمایه گذاری ورزشی خصوصی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد. همچنین غیر از بخش موانع مربوط به امور بیمه ای، تفاوت معنی داری بین اولویت موانع مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد، ولی موانع بانکی مهم ترین مانع موجود است.

با کاهش موانع مربوط به امور اقتصادی و بانکی به عنوان مهم ترین مانع و با استفاده از ظرفیت های بالقوه می توان بر میزان سرمایه گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی افزود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.