اسپریدهای اندک


I work at this newspaper in Norfolk, VA and suggested to the news room that they do a story on Goodreads. Here is the story that Jim Washington did. I think Jim did a great job. Thanks Jim & Otis!

آیا اسپری‌های استنشاقی حاوی اومکلیدینیوم بروماید برای افراد مبتلا به COPD موثر و ایمن هستند؟

ما اثربخشی و ایمنی اسپری‌های استنشاقی حاوی اومکلیدینیوم (umeclidinium) را، در مقایسه با اسپری‌های استنشاقی دارونما (placebo) (ساختگی)، در افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) مرور کردیم.

پیشینه

افراد مبتلا به COPD اغلب نفس کم می‌آورند و کیفیت زندگی پائینی دارند. نشانه‌ها ممکن است در طول حملات بدتر اسپریدهای اندک شوند، و به افزایش هزینه‌های مراقبت سلامت و کاهش طول عمر بیانجامد. داروهایی که راه‌های هوایی را گشاد می‌کنند (برونکودیلاتورها (bronchodilators))، که برای 12 تا 24 ساعت عمل می‌کنند، درمان‌هایی هستند که معمولا برای بهبود نشانه‌ها به کار می‌روند. اومکلیدینیوم درمان جدیدی از این نوع است. ما بر آن شدیم تا بفهمیم که اومکلیدینیوم بهتر از دارونما است یا بدتر از آن.

ویژگی‌های مطالعه

چهار مطالعه را با مجموع 3798 فرد مبتلا به COPD شناسایی کردیم. بیشتر آنها مردان 60 ساله‌ای بودند که به‌طور متوسط تا شدید سیگار می‌کشیدند. هنگام شروع درمان، آنها نشانه‌های متوسط تا شدیدی از COPD داشتند. طول مدت مطالعات از سه ماه تا یک سال بود. مطالعات به خوبی طراحی شده و توسط شرکت‌های تولید کننده دارو تامین شده بودند. هیچ کدام از افرادی که مورد مطالعه قرار گرفته بودند و نیز هیچ یک از افرادی که این پژوهش را انجام می‌دادند؛ نمی‌دانستند که چه نوع درمانی انجام می‌شود. افرادی که در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته بودند هر اسپریدهای اندک روز صبح از طریق یک اسپری استنشاقی حاوی اومکلیدینیوم یا دارونما مصرف می‌کردند.

نتیجه‌گیری‌های این مرور تا اپریل 2017 به‌روز هستند.

نتایج کلیدی

ما تعدادی از افرادی را که دارای حملات متوسط بودند مشخص کردیم. حملات متوسط با استروئیدهای کوتاه‌-مدت یا آنتی‌بیوتیک‌ها یا هر دوی آ‌نها درمان می‌شود. افرادی که اومکلیدینیوم مصرف کرده بودند، احتمال اسپریدهای اندک بروز حملات متوسط در آنها کمتر از کسانی بود که دارونما دریافت کرده بودند. باید هجده نفر از افراد مبتلا به COPD با اومکلیدینیوم درمان شوند تا از بروز یکی از این حملات پیشگیری شود.

افرادی که اومکلیدینیوم مصرف کرده بودند احتمالا کیفیت زندگی بهتری داشتند، و عملکرد ریه آنها بهتر بود. افرادی که اومکلیدینیوم مصرف می‌کردند کمتر به تنگی نفس دچار شده و به پاف‌های کمتری از اسپری استنشاقی برای تسکین خود نیاز پیدا می‌کردند.

در رابطه با دیگر پیامدها، مثل خطر مرگ در طول دوره مطالعه، عوارض جانبی، یا نیاز به بستری شدن در بیمارستان به علت حملات شدید تفاوتی اندک یا عدم تفاوت با اومکلیدینیوم مشاهده نشده بود.اسپریدهای اندک

کیفیت شواهد

ما اطمینان داریم که اسپری‌های استنشاقی حاوی اومکلیدینیوم در مقایسه با اسپری‌های استنشاقی ساختگی به احتمال بیشتری می‌توانند میزان گر-گرفتگی‌های متوسط را کاهش داده و نشانه‌های بیمار و عملکرد ریه را بهبود بخشند. با این حال، ما در مورد تاثیرات اومکلیدینیوم بر کیفیت زندگی، عوارض جانبی و عوارض جانبی جدی اطمینان کمتری داریم. در رابطه با میزان بستری شدن در بیمارستان به علت حملات نیز اطمینان زیادی نداریم؛ اما این یک واقعه نادر بود.

نتیجه‌گیری‌ها

در افراد مبتلا به COPD، در مقایسه با اسپری‌های استنشاقی ساختگی، اسپری‌های استنشاقی حاوی اومکلیدینیوم می‌توانند نشانه‌های بیمار، عملکرد ریه و کیفیت زندگی وی را بهبود بخشند. آنها هم‌چنین استفاده از داروهای تسکین دهنده سریع را کاهش داده و میزان حملاتی را که نیاز به درمان بیشتری دارند، کاهش می‌دهند. با این وجود، هیچ شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر اینکه اومکلیدینیوم از لحاظ بستری شدن، عوارض جانبی، عوارض جانبی جدی یا مرگ‌و‌میر بهتر از اسپری‌های اسنتشاقی ساختگی عمل می‌کند، وجود نداشت.

اومکلیدینیوم تعداد حملات حاد نیازمند به استروئیدها، آنتی‌بیوتیک‌ها یا هر دو را کاهش داد، اگرچه هیچ شواهدی مبنی بر کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان به علت حملات وجود نداشت. علاوه بر این، اومکلیدینیوم بهبود قابل‌ توجهی را در کیفیت زندگی، عملکرد ریه و نشانه‌های بیمار ایجاد کرده و با استفاده کمتر از داروهای نجات همراه بود. هیچ تفاوتی در حوادث جانبی، حوادث جانبی جدی غیر-کشنده، یا مرگ‌ومیر بین گروه‌های اومکلیدینیوم و دارونما در مطالعات گزارش نشده بود؛ با این حال، مطالعات بیشتر می‌تواند تخمین دقیق‌تری در رابطه با این پیامدها را به ارمغان بیاورند.

افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) کیفیت زندگی پائین و بقای کمی دارند، عملکرد ریه آنها به سرعت رو به زوال می‌گذارد، و با حملات حادی همراه است که هزینه‌های مراقبت سلامت زیادی را به همراه دارد. برونکودیلاتورهای (bronchodilators) طولانی-اثر، پایه اصلی برای بهبود علامت‌دار هستند، اومکلیدینیوم (umeclidinium) یکی از آنتاگونیست‌های موسکارینی طولانی-اثر (muscarinic antagonists) جدید است که برای درمان بیماران مبتلا به COPD پایدار تایید شده است.

ارزیابی اثربخشی و ایمنی اومکلیدینیوم بروماید در برابر دارونما (placebo) برای افراد مبتلا به COPD پایدار.

با استفاده از شرایط از پیش تعیین شده در منابع زیر به جست‌وجو پرداختیم: پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه راه‌های هوایی در کاکرین (CAGR)، پایگاه ثبت مطالعات بالینی آمریکا (ClinicalTrials.gov)، پورتال کارآزمایی‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) و پایگاه ثبت مطالعات بالینی شرکت GlaxoSmithKline و فهرست منابع همه مطالعات شناسایی شده. این جست‌وجوها تا اپریل 2017 به‌روز هستند.

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) با طراحی موازی که به مقایسه اومکلیدینیوم بروماید و دارونما (placebo) در افراد مبتلا به COPD به مدت حداقل 12 هفته پرداخته بودند.

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی کاکرین استفاده کردیم. در مواردی که در متاآنالیزها به ناهمگونی قابل‌ توجهی برخوردیم، مطالعات را بر اساس دوز اومکلیدینیوم به صورت زیر-گروه طبقه‌بندی کردیم.

چهار مطالعه را با طول مدت 12 تا 52 هفته و شامل 3798 نفر از بیماران مبتلا به COPD شناسایی کردیم. میانگین سنی شرکت‌کنندگان از 60.1 تا 64.6 سال متغیر بود؛ بیشترین آنها مردانی بودند که میانگین سالیانه سیگار کشیدن در آنها از 39.2 تا 52.3 سال گزارش شد. آنها COPD متوسط تا شدید داشتند و میانگین حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه (forced expiratory volume in one second; FEV1) پس از برونکودیلاتور در خط پایه در آنها از 44.5% تا 55.1% نسبت به میزان نرمال مورد انتظار متغیر بود. از آن‌جا که همه مطالعات به صورت سیستماتیک و مطابق با پروتکل‌های از پیش تعیین شده انجام شده بودند، ما خطر سوگیری‌های (bias) انتخاب، عملکرد، تشخیص، ریزش نمونه (attrition) و گزارش‌دهی را پائین ارزیابی کردیم.

در مقایسه با افرادی که دارونما دریافت کرده بودند، احتمال بروز حملات متوسط نیازمند به تجویز یک دوره کوتاه استروئید، آنتی‌بیوتیک یا هر دو در شرکت‌کنندگان در گروه اومکلیدینیوم کمتر بود (نسبت شانس (OR): 0.61؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.46 تا 0.80؛ چهار مطالعه؛ 1922 شرکت‌کننده؛ GRADE: بالا)؛ اما به‌طور خاص به علت حملات شدید نیازی به بستری شدن در بیمارستان پیدا نکردند (OR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.25 تا 2.92؛ چهار مطالعه؛ 1922 شرکت‌کننده؛ GRADE: پائین). تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مثبت بیشتر (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) برای پیشگیری از وقوع یک حمله حاد نیازمند به استروئیدها، آنتی‌بیوتیک‌ها یا هر دوی آنها 18 بود (95% CI؛ 13 تا 37). کیفیت زندگی در گروه اومکلیدینیوم بهتر بود (تفاوت میانگین (MD): 4.79-؛ 95% CI؛ 8.84- تا 0.75-؛ سه مطالعه؛ 1119 شرکت‌کننده) و در مقایسه با گروه دارونما، این شرکت‌کنندگان به‌طور قابل‌ توجهی شانس بیشتری برای دستیابی به کمترین تفاوت مهم بالینی در حداقل چهار واحد در پرسش‌نامه تنفسی سنت اسپریدهای اندک جورج (St George's Respiratory Questionnaire; SGRQ) داشتند (OR: 1.45؛ 95% CI؛ 1.16 تا 1.82؛ سه مطالعه؛ 1397 شرکت‌کننده؛ GRADE: متوسط). NNTB برای دستیابی به یک فرد با بهبود بالینی معنی‌دار، 11 بود (95% CI؛ 7 تا 29). تفاوتی در احتمال مورتالیتی به هر علتی، حوادث جانبی جدی غیر-کشنده (OR: 1.33؛ 95% CI؛ 0.89 تا 2.00؛ چهار مطالعه؛ 1922 شرکت‌کننده؛ GRADE: متوسط) و حوادث جانبی (OR: 1.06؛ 95% CI؛ 0.85 تا 1.31؛ چهار مطالعه؛ 1922 شرکت‌کننده؛ GRADE: متوسط) در گروه‌های اومکلیدینیوم و دارونما وجود نداشت. میزان ارتقای FEV1 از خط پایه در گروه اومکلیدینیوم به طور قابل توجهی بیشتر از گروه دارونما بود (MD: 0.14؛ 95% CI؛ 0.12 تا 0.17؛ چهار مطالعه؛ 1381 شرکت‌کننده؛ GRADE: بالا). احتمال بهبود نشانه‌ها در گروه اومکلیدینیوم به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از گروه دارونما بود، که به وسیله نمره کانونی شاخص تنگی نفس گذرا (Transitional Dyspnoea Index; TDI) تعریف شده بود (MD: 0.76؛ 95% CI؛ 0.43 تا 1.09؛ سه مطالعه؛ 1193 شرکت‌کننده)، و احتمال دستیابی به آن یک تفاوت کلینیکی معنی‌دار، یعنی حداقل یک واحد بهبود، با اومکلیدینیوم به طور معنی‌داری بیشتر از دارونما بود (OR: 1.71؛ 95% CI؛ 1.37 تا 2.15؛ سه مطالعه؛ 1141 شرکت‌کننده؛ GRADE: بالا). NNTB برای دستیابی به یک فرد با بهبود اسپریدهای اندک علامت‌دار که از نظر بالینی مهم باشد، 8 بود (95% CI؛ 5 تا 14). احتمال استفاده از داروهای نجات (تغییر تعداد پاف‌های استفاده شده در روز نسبت به خط پایه) برای گروه اومکلیدینیوم به طور معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود (MD: -0.45؛ 95% CI؛ 0.76- تا 0.14-؛ چهار مطالعه؛ 1531 شرکت‌کننده).

با FXTMبهره بیشتری از بازارها ببرید

اگر شما یک معامله گر باتجربه اید یا تازه وارد بازارها شده اید،
ما ابزارهایی برای کمک به موفقیت شما داریم

MetaTrader 4 & MetaTrader 5
در دسکتاپ، وب یا تلفن همراه

اسپریدهای اندک با اجرای سریع معاملات، شروع از 0.6 در یورو/دلار

لوریج متغیر از 1:1 تا 1000:1 و آغاز سایز معاملات از 0.1 دلار

آموزش رایگان معاملات و بینش بازار از جانب کارشناسان

برای شروع معاملات امروز حساب خود را باز کنید!

حساب استاندارد: $100+ موجودی

اسپریدهای رقابتی رند

حساب Cent: $10+ موجودی

اسپریدهای رقابتی با سایز کوچکتر معاملات

حساب ECN Zero: $500+ موجودی

بدون کمیسیون و ریکوت، اسپریدهای بسیار اندک

در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید

شما هم به بیش از 2 میلیون نفر که قبلاً FXTM را انتخاب کرده اند، بپیوندید

تحت مجوز و نظارت حوزه های مختلف قضایی، در بیش از 150 کشور دنیا به مشتریان خدمات می دهیم.
ما در سراسر این مناطق، تفکیک کامل وجوه را برای مشتریان جزء ارائه می دهیم.

دلایل بیشتر برای انتخاب FXTM

مهارت های خود را با منابع آموزشی رایگان ارتقا ببخشید

 • با کارشناسان ما به سمینارها یا وبینارها بپیوندید
 • دوره های تجارت آنلاین را طی کنید
 • کتابهای الکترونیکی و چشم انداز بازار را دانلود کنید

بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید

 • هزینه های معاملاتی کمتر با اسپریدهای کم (یورو/دلار: از 0.1)
 • با لوریج متغیر به قدرت معاملاتی بیشتر دسترسی پیدا کنید
 • برنامه ریزی دقیق پوزیشن ها با اجرای بسیار سریع

پلت فرم محبوب جهان ، MetaTrader را انتخاب کنید

 • انتخاب شما MetaTrader 4 یا MetaTrader 5
 • از طریق دسکتاپ، موبایل یا مرورگر در دسترس است
 • نماهای استاندارد یا فضای کاری سفارشی

کپی معاملات با FXTM Invest

 • از میان بیش از 5000 استراتژی معاملاتی برای کپی، انتخاب کنید
 • فقط در معاملات سودآور هزینه کپی معامله را بپردازید
 • فقط با 100 دلار شروع کنید

Scroll Top

 • اطلاعات بیشتر درباره FXTM
  • MyFXTM - داشبورد مشتری
  • وابستگان تجاری همکاران FXTM و برنامه نمایندگی IB
  • همکاران FXTM
  • ویجتهای همکاری
  • شغل ها
  • رویدادها
  • خدمات مشتریان
  • شرایط معاملاتی عالی
  • طرح های تشویقی معاملات فارکس
  • مسابقه معاملات فارکس
  • معرفی یک دوست
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای افتتاح حساب

  برند FXTM در حوزه‌های قضایی مختلف دارای مجوز است.

  ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس با شماره مجوز CIF 185/12 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شماره 46614 است. این شرکت همچنین در اداره مالی امور مالی انگلستان با شماره 600475 ثبت شده است.

  ForexTime (www.forextime.com/uk) دارای مجوز و تحت رگولاتوری ادارۀ امور مالی با مجوز شماره 777911 است.

  (www.forextime.com) Exinity Limited تحت نظارت کمیسون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

  تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd ، شماره ثبت HE 335426 انجام می شود که به آدرس Ioannis Stylianou ، 6 ، طبقه 2 ، واحد 202 2003 ، نیکوزیا ، قبرس ثبت شده است. آدرس مکاتبات دارندگان کارت: [email protected]. آدرس مکان بازرگانی: FXTM Tower ، 35 Lamprou Konstantara ، Kato Polemidia ، 4156 ، لیماسول ، قبرس.

  Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

  هشدار خطر: معاملات فارکس و ابزارهای مالیاتی لوریج دار شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. شما نباید بیش از توان تحمل خود برای ضرر کردن، سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خطرات موجود را درک می کنید. معاملات محصولات دارای لوریج، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از انجام معاملات، لطفا سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشتری است تا اطمینان حاصل کند که بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات برند FXTM است. لطفا قسمت افشای کامل ریسک FXTM را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: مارک FXTM به اسپریدهای اندک ساکنان ایالات متحده آمریکا ، موریس ، ژاپن ، کانادا ، هائیتی ، سورینام ، جمهوری دموکراتیک کره ، پورتوریکو ،برزیل ، منطقه اشغال شده قبرس و هنگ کنگ خدمات ارائه نمی دهد. اطلاعات بیشتر در قوانین در پرسشهای متداول مراجعه کنید.

  © 2011 - 2022 FXTM

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  معرفی مفاهیم کاربردی اسلیپیج (Slippage) و اسپرد (Spread) در معاملات رمز ارزها

  در حوزه ترید رمز ارزها، اصطلاحات زیادی وجود دارند که اگر با آن‌ها آشنا نباشید نمی‌توانید سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام دهید. مفاهیمی مثل اسپِرِد سفارش خرید و فروش یا Bid-Ask Spread و اسلیپِیج یا Slippage از آن دسته اصطلاحاتی است که با وجود کاربرد فراوان در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، بسیاری از تریدرها با آن آشنایی ندارند. ما در این مقاله، این دو مفهوم مهم در معاملات رمز ارزها را معرفی خواهیم کرد.

  Spread و Slippage در بازار ارزهای دیجیتال

  Spread و Slippage در بازار ارزهای دیجیتال

  در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی را مشخص می‌کند. یک صرافی، محلی است که افراد دارایی مورد نظر خود را در آن خرید و فروش می‌کنند. این افراد برای خرید و فروش دارایی خود، سفارش خرید یا سفارش فروش آن دارایی را در صرافی ثبت می‌کنند و صرافی تمام این سفارش‌ها را در محلی به نام دفتر سفارشات یا اوردر بوک (Order Book) نمایش می‌دهد.

  در این دفتر سفارش‌ها، سفارش‌های خرید و سفارش‌های فروش در دو بخش مجزا نمایش داده می‌شود؛ به بالاترین قیمت در بخش سفارش‌های خرید، قیمت Ask و به پایین‌ترین قیمت در بخش سفارش‌های فروش، قیمت Bid می‌گویند. به اختلاف قیمت موجود میان این دو قیمت، Spread گفته می‌شود.

  هر چه این اختلاف در دارایی‌های که نقدشوندگی بالایی دارند (نظیر بیت کوین)، نسبت به دارایی‌هایی که نقدینگی و حجم معاملات کمتری دارند، این اختلاف کمتر است. Slippage هنگامی رخ می‌دهد که معامله مورد نظر با میانگین قیمت پایین‌تری نسبت به مقدار قیمت درخواستی اولیه انجام شود.

  اسلیپیج اغلب هنگامی رخ می‌دهد که سفارشات بازار (Market Order) در حال انجام شدن هستند. در صورتی که نقدینگی کافی برای انجام سفارش وجود نداشته باشد یا بازار در نوسان باشد، قیمت نهایی سفارش ممکن است تغییر کند. به منظور مقابله با اسلیپیجِ دارایی‌هایی با نقدینگی کم، می‌توان سفارشات را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرد.

  معامله در صرافی‌ها

  هنگامی‌ که در صرافی‌های رمزارزها به خرید و فروش دارایی می‌پردازید، قیمت‌ها با عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارند. به غیر از قیمت، سایر عوامل مهمی که باید مدنظر قرار دهید عبارتند از حجم معاملات، نقدینگی بازار و انواع مختلف سفارشات. بر اساس شرایط بازار و انواع مختلف سفارشاتی که استفاده می‌کنید، معاملات همیشه با قیمتی که مدنظرتان است، انجام نمی‌شوند.

  همواره بین خریداران و فروشندگان مذاکراتی وجود دارد که منجر به ایجاد Spread می‌شود. بر اساس مقدار دارایی که می‌خواهید معامله کنید و نوسان قیمت آن دارایی، ممکن است با Slippage مواجه شوید. بنابراین،‌ به منظور اجتناب از هرگونه اتفاق غیرمنتظره، آشنایی و شناخت مقدماتی دفتر سفارشات صرافی‌ها نکته حائز اهمیتی است.

  اسپرد چیست؟

  به اختلاف بالاترین قیمت پیشنهادی (Bid Price) و کمترین قیمت درخواستی (Ask Price) در دفتر سفارشات، اسپرد گفته می‌شود. در بازارهای سنتی، این اختلاف اغلب توسط بازارسازها یا ارائه‌دهندگان نقدینگی واسطه ایجاد می‌شود. در بازار رمزارزها، این اختلاف ناشی از اختلاف قیمت سفارشات لیمیت یا محدود از جانب خریداران و فروشندگان است.

  اگر بخواهید خرید لحظه‌ای انجام دهید، باید کمترین قیمت درخواستی از جانب فروشنده را بپذیرید. اگر بخواهید فروش آنی داشته باشید، باید بالاترین قیمت پیشنهادی از جانب خریدار را بپذیرید. در دارایی‌های با نقدینگی بالاتر (مانند ارزهای سنتی در فارکس)، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی کمتر است؛ این موضوع بدان معنا است که خریداران و فروشندگان بدون آن که منجر به تغییر چشمگیری در قیمت دارایی شوند، می‌توانند سفارشات خود را انجام دهند. این موضوع به دلیل حجم زیاد سفارشات در دفتر سفارشات است؛ هرچه Spread بیشتر باشد، نوسان قیمت سفارشات بزرگ نیز بیشتر خواهد بود.

  بازارسازها و Spread

  نقدینگی مفهومی بسیار مهم و اساسی در بازارهای مالی است. اگر بخواهید در بازارهایی با نقدینگی کمتر معامله کنید، ممکن است ساعت‌ها یا حتی روزها منتظر بمانید تا سفارش دیگری با سفارش شما مطابق شود و معامله شما انجام شود.

  ایجاد نقدینگی نکته مهمی است؛ اما نقدینگی تمام بازارها فقط از معامله‌گران تامین نمی‌شود. برای مثال، در بازارهای سنتی، کارگزاران و بازارسازها (Market Maker) در قبال سود آربیتراژ، نقدینگی ارائه می‌دهند.

  بازارساز می‌تواند صرفا با خرید و فروش همزمان یک دارایی، از اسپرد بهره ببرند. مارکت میکرها می‌توانند با فروش در بالاترین قیمت درخواستی و خرید در پایین‌ترین قیمت پیشنهادی، از اسپرد موجود سود کسب کنند. حتی Spread اندک نیز می‌تواند سود چشمگیری را ارائه دهد؛ به شرط آن که مقدار معاملات روزانه زیاد باشد. دارایی‌هایی که تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی کمی دارند، زیرا بازارسازها با هم در رقابت هستند و این موضوع باعث می‌شود که اسپرد مورد نظر کاهش یابد.

  برای مثال، Market Maker ممکن است همزمان درخواست خرید BNB با قیمت ۳۵۰ دلار و فروش با قیمت ۳۵۱ دلار را ارائه دهد و اسپرد یک دلاری ایجاد کند. این Spread برای بازارسازها، سود خالص آربیتراژ محسوب می‌شود.

  نمودارهای عمق و اسپرد

  اکنون به بررسی مثال‌های واقعی از رمزارزها و رابطه بین حجم معاملات، نقدینگی و اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی می‌پردازیم. در رابط کاربری صرافی بایننس، می‌توانید با تغییر رابط کاربری به حالت نمودار عمق (Depth)، اسپرد را مشاهده کنید. این گزینه در قسمت بالا سمت راست بخش نمودارها وجود دارد.

  نمودار عمق و spread - slippage

  گزینه نمودارهای عمق، شرایط گرافیکی از دفتر سفارشات دارایی را نشان می‌دهد. در این بخش می‌توانید مقدار و قیمت پیشنهادها را به رنگ سبز و مقدار و قیمت درخواست‌ها را به رنگ قرمز مشاهده کنید. فاصله بین این دو بخش، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی یا اسپرد را نشان می‌دهد.

  نمودار عمق و spread - slippage

  همانطور که اشاره شد، بین نقدینگی و اسپردهای کوچک‌تر یک رابطه ضمنی برقرار است. از حجم معاملات معمولا به عنوان اندیکاتوری از نقدینگی استفاده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود شاهد حجم معاملات بیشتر با اسپرد کمتر باشیم. در رمزارزها، سهام و سایر دارایی‌هایی که حجم معاملات بسیار زیادی دارند، رقابت بیشتری در بین معامله‌گرانی وجود دارد که در صدد استفاده از اسپرد و کسب سود هستند.

  درصد اسپرد

  به منظور مقایسه Spread رمزارزها یا دارایی‌های مختلف، باید آن را بر حسب درصد ارزیابی کنیم. محاسبه درصدی اسپرد بسیار آسان است:

  (Ask Price – Bid Price)/Ask Price x 100 = BidAsk Spread Percentage

  به عنوان مثال، توکن BIFI را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این مثال، قیمت درخواستی BIFI برابر با ۹۰۷ و قیمت پیشنهادی نیز ۹۰۱ دلار است. این اختلاف قیمت، اسپرد ۶ دلاری ایجاد می‌کند. ۶ تقسیم بر ۹۰۷ ضربدر ۱۰۰ برابر با درصد اسپرد می‌شود، که برابر با ۰.۶۶ درصد است.

  درصد اسپرد - slippage

  اکنون فرض کنید که بیت کوین اسپرد ۳ دلاری دارد. اگرچه مقدار Spread بیت کوین نصف اسپرد BIFI است، اما از لحاظ درصدی، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی بیتکوین فقط ۰.۰۰۸۳ درصد است. BIFI حجم معاملات بسیار کمتری نسبت به اولین ارز دیجیتال دارد. این موضوع، نظریه ما درباره این که هرچه دارایی نقدینگی کمتری داشته باشد دارای اسپرد بیشتری است را ثابت می‌کند.

  اسپرد کمتر BTC به ما امکان می‌دهد تا به نکات مختلفی دست یابیم؛ دارایی‌ای که درصد اسپرد کمتری دارد، احتمالا نقدینگی بیشتری دارد. اگر می‌خواهید سفارشات بزرگی ایجاد کنید، معمولا کمتر با قیمت‌های غیرمنتظره مواجه می‌شوید.

  Slippage چیست؟

  اسلیپیج یک اتفاق رایج است که در بازارهای پرنوسان یا بازارهایی با نقدینگی کم رخ می‌دهد. Slippage هنگامی رخ می‌دهد که معامله با قیمتی متفاوت نسبت به قیمت مورد انتظار یا قیمت درخواستی انجام می‌شود.

  برای مثال، فرض کنید سفارش خرید بزرگی با قیمت ۱۰۰ دلار می‌خواهید انجام دهید، اما بازار نقدینگی لازم برای انجام سفارش شما با قیمت موردنظر را ندارد؛ در نتیجه، باید سفارشات فروش بعدی با قیمت بالاتر از ۱۰۰ دلار را بپذیرید تا سفارش شما انجام شود. این موضوع باعث می‌شود که میانگین قیمت خرید شما بالاتر از ۱۰۰ دلار شود. به اسپریدهای اندک این شرایط، اسلیپیج گفته می‌شود.

  به عبارت دیگر، هنگامی که سفارشی ایجاد می‌کنید، صرافی به طور خودکار خرید یا فروش شما را با سفارشات محدود (Limit Order) موجود در دفتر سفارشات منطبق می‌کند. اوردربوک سفارش شما را با سفارشی که نزدیک‌ترین قیمت دارد منطبق می‌کند؛ اما اگر حجم معاملات کافی با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد، قیمت سفارشات شما دائما افزایش می‌یابد. این فرایند باعث می‌شود سفارش شما با قیمتی به غیر از قیمت مدنظر شما انجام شود.

  در عرصه رمزارزها، Slippage اتفاقی رایج در بازارسازهای خودکار و صرافی‌های غیرمتمرکز است. اسلیپیج ممکن است بیش از ۱۰ درصد قیمت مدنظر شما باشد.

  اسلیپیج مثبت

  اسلیپیج لزوما بدان معنا نیست که قیمت نهایی بدتر از قیمت مدنظر شما شود؛ اگر هنگامی که در حال ایجاد سفارش خرید هستید قیمت کاهش یابد، یا اگر در حال ایجاد سفارش فروش هستید قیمت افزایش یابد، Slippage مثبت رخ می‌دهد. اگرچه وقوع اسلیپیج مثبت رایج نیست، اما در بازارهای پرنوسان می‌تواند رخ دهد.

  محدوده اسلیپیج

  بعضی از صرافی‌ها به شما امکان می‌دهند تا محدوده اسلیپیج را به صورت دستی مشخص کنید تا بتوانید Slippageهای احتمالی را محدود کنید. این گزینه را می‌توان در بازارسازهای خودکاری نظیر پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) بر بستر بایننس اسمارت چین و یونی‌سواپ (Uniswap) بر بستر اتریوم مشاهده کرد.

  محدوده اسلیپیج - slippage

  مقدار اسلیپجی که تعیین می‌کنید، می‌تواند بر زمان انجام سفارش شما تاثیر بسزایی داشته باشد. اگر محدوده کوچکی برای Slippage تعیین کنید، ممکن است انجام سفارش شما زمان زیادی طول بکشد یا حتی اصلا انجام نشود و اگر محدوده بزرگی برای اسلیپیج تعیین کنید، ممکن است معامله‌گر یا ربات دیگری درخواست سفارش شما را مشاهده کند و از شما جلو بزند یا به اصطلاح شما را Front-Run کند. Front Runing بر روی یک بلاک چین معمولا زمانی انجام می‌شود که یک ماینر که به دیتاهای تراکنش‌های در حال انتظار دسترسی دارد، یک سفارش بالاتر قرار می‌دهد تا بتواند به صورت آربیتراژ از این تراکنش‌های در حال انتظار، سودی دریافت کند. این کار در صرافی‌های غیرمتمرکزی مانند یونی سواپ نیز انجام می شود. برای مثال در Uniswap، فرانت رانینگ زمانی اجرا می‌شود که ربات‌هایی که به داده‌های تراکنش‌های منتظر تایید دسترسی دارند، می‌توانند نسبت به یک معامله در حال انتظار، کارمزد گس بالاتری تعیین کنند؛ بنابراین تراکنش آنها زودتر تایید می‌شود. در مرحله بعد، یک سفارش با قیمت کمی بالاتر و با کارمزد کمی پایین‌تر از تراکنش در انتظار معامله‌گر قرار می‌دهند. از آنجایی که کاربر کارمزد بالاتری پرداخت می‌کند، تراکنش او زودتر تایید می‌شود؛ اما مقدار کوینی که در استخر وجود دارد، همانی است که توسط فرانت رانر ارسال شده است. بنابراین او مجبور می‌شود که با قیمت تعیین‌شده رانر توکن را خریداری کند.

  روش‌های به حداقل رساندن Slippage

  اگرچه همواره نمی‌توانید از اسلیپیج اجتناب کنید، اما استراتژی‌های مختلفی وجود دارد تا آن را به حداقل برسانید. این استراتژی‌ها عبارتند از:

  • سعی کنید سفارشات بزرگ را به سفارشات کوچک‌تر تقسیم کنید. با دقت دفتر سفارشات را بررسی کنید تا سفارشات خود را با قیمت‌های متفاوت ایجاد کنید. این موضوع باعث می‌شود که سفارشاتی بزرگتر از حجم معاملات موجود ایجاد نکنید.
  • اگر از صرافی غیرمتمرکز استفاده می‌کنید، تاثیر کارمزد تراکنش را فراموش نکنید. بعضی از شبکه‌ها بر اساس ترافیک موجود در بلاک چین، کارمزدهای هنگفتی دریافت می‌کنند که این موضوع می‌تواند تمام سود شما را از بین ببرد.
  • اگر با دارایی‌هایی با نقدینگی کم نظیر استخر نقدینگی کوچک سر و کار دارید، فعالیت معاملاتی شما می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر بسزایی داشته باشد. یک تراکنش ممکن است یا اسلیپیج اندکی همراه باشد؛ اما تراکنش‌های کوچک و به تعداد زیاد بر تراکنش‌های بعدی شما تاثیرگذار خواهد بود.
  • از سفارشات لیمیت استفاده کنید. این سفارشات اطمینان حاصل می‌کنند که دارایی موردنظر را با همان قیمتی که می‌خواهید به دست می‌آورید. اگرچه سرعت این نوع سفارشات کم است، اما اطمینان حاصل می‌کنید که با اسلیپیج منفی مواجه نمی‌شوید.

  جمع بندی

  در عرصه معاملات رمزارزها این نکته را به خاطر داشته باشید که اسپرد یا اسلیپیج می‌توانند قیمت نهایی معامله شما را تغییر دهند. همیشه نمی‌توانید از Spread یا Slippage اجتناب کنید و باید تاثیر آنها بر معاملات خود را مدنظر قرار دهید. در معاملات کوچک، تاثیر این دو فاکتور را می‌توان به حداقل رساند؛ اما به خاطر داشته باشید که در سفارشات بزرگ‌تر، میانگین قیمت می‌تواند بیشتر از قیمت مدنظر شما شود.

  آیا ترکیب ICS/LABA یک بار در روز با یک اسپری استنشاقی سودمندتر از LAMA استنشاقی برای درمان افراد مبتلا به COPD اسپریدهای اندک است؟

  بیماری مزمن انسدادی ریه (Chronic obstructive pulmonary disease; COPD) یک بیماری ریوی است که شامل برونشیت مزمن و/یا آمفیزم (emphysema) است. نشانه‌ها شامل تنگی نفس و سرفه طولانی‌مدت است. COPD نمی‌تواند درمان شود، اما نشانه‌های آن قابل درمان است.

  سه دسته از داروهای استنشاقی برای مدیریت COPD، هر دارو به روش‌های مختلف، استفاده می‌شوند: آگونیست‌های بتا₂ طولانی-اثر (LABA، مانند ویلانترول (vilanterol))؛ آنتاگونیست‌های موسکارینی طولانی-اثر (LAMA، مانند تیوتروپیوم (tiotropium)) و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی (ICS، مانند فلوتیکازون (fluticasone)). به منظور آسان کردن مصرف داروها برای افراد، اسپری‌های استنشاقی که ترکیبات داروهای مختلف هستند توسعه یافته‌اند. ما می‌خواستیم بدانیم که استفاده از یک اسپری استنشاقی ترکیبی حاوی ICS و LABA یک بار در روز بهتر یا بدتر از مصرف یک اسپری استنشاقی LAMA به تنهایی است.

  ویژگی‌های مطالعه

  ما دو مطالعه را شامل 880 شرکت‌کننده یافتیم که مزایا و آسیب‌های ICS/LABA استنشاقی را در ترکیب با یک استنشاق به میزان یک بار در روز در برابر LAMA استنشاقی برای درمان بزرگسالان مبتلا به COPD مقایسه کردند. این مطالعات 12 هفته طول کشیدند. شرکت‌کنندگان مردان و زنان 40 سال یا بالاتر بودند که مبتلا به COPD با شدت‌های مختلف بودند.

  ‌نتایج کلیدی

  در این مرور تفاوت‌های هم‌سو و سازگار بین دو نوع مختلف اسپری‌های استنشاقی وارد شده یافت نشد. محققان هیچ تفاوت عمده‌ای را در نرخ مرگ‌و‌میر، تعداد تشدیدهای COPD، التهاب ریه، یا سایر عوارض اسپریدهای اندک اسپریدهای اندک جدی ناخواسته گزارش نکردند.
  افرادی که هر دو اسپری‌های استنشاقی را دریافت کردند بهبودهای مشابهی را در کیفیت زندگی، نشانه‌ها، و تست‌های عملکرد ریه نشان دادند.

  کیفیت شواهد

  به‌طور کلی، ما کیفیت شواهد ارائه شده را در این مرور بسیار پائین ارزیابی کردیم، که این امر بدین معناست که ما اعتماد بسیار اندکی ‌به این یافته‌ها داریم. دلایل اصلی برای چنین قضاوتی تعداد اندک مطالعات شناسایی شده و این واقعیت است که این مطالعات بر پیامدهای مطلوب این مرور متمرکز نبودند. هم‌چنین، هر دو مطالعه یک زمان مشاهده کوتاه داشتند، بدین معنی که بسیاری از عوارض ناخوشایند ممکن است پس از گذشت زمان مشاهده رخ داده باشند.

  حرف آخر

  ما شواهدی را از این مرور نیافتیم که برای نشان دادن تفاوت‌های عمده بین اسپری‌های استنشاقی یا برای اثبات این که این اسپری‌های استنشاقی تاثیر یکسانی دارند، به اندازه کافی قوی باشند.

  بر اساس تجزیه‌وتحلیل پیامدهای اولیه و ثانویه، ما مطمئن نیستیم که ICS/LABA به میزان یک بار در روز، همراه با یک اسپری استنشاقی، در مقایسه با LAMA برای درمان افراد مبتلا به COPD پروفایل اثربخشی یا عوارض جانبی دارد یا خیر. با این حال، مرور فعلی فقط بر دو کارآزمایی متمرکز است که تمرکز اصلی بر پیامدهای اولیه غیر از موارد مورد نظر این مرور است. دوره پیگیری کوتاه‌مدت و شواهد با کیفیت بسیار پائین اعتماد ما به این نتیجه را محدود می‌کند و عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. کارآزمایی‌های بیشتر با مدت زمان طولانی‌تر مورد نیاز هستند. شواهد فعلی به اندازه کافی قوی نیستند تا تفاوت‌های مهمی ‌را بین اسپری‌های استنشاقی از لحاظ تاثیرات نشان دهند و هم‌چنین نشان دهند که مصرف یکبار در روز فلوتیکازون/ویلانترول با دوز 25/100 میکروگرم و تیوتروپیوم 18 اسپریدهای اندک میکروگرم معادل هستند.

  برای مدیریت بیماری مزمن انسدادی ریه (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) از سه نوع از اسپری استنشاقی استفاده می‌شوند: آگونیست‌های بتا₂ طولانی-اثر (long-acting beta₂-agonists; LABA)؛ آنتاگونیست‌های موسکارینی طولانی-اثر (long-acting muscarinic antagonists; LAMA) و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی (inhaled corticosteroids; ICS). برای تشویق پایبندی بیمار، دو دسته از داروها وجود دارند که اغلب در یک دستگاه دارویی واحد ترکیب می‌شوند؛ به نظر می‌رسد که دوزهای یک بار در روز بیشترین راحتی را برای بیماران فراهم می‌کنند و ممکن است آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

  مقایسه ترکیب کورتیکواستروئید استنشاقی و اسپری‌های استنشاقی آگونیست‌های بتا₂ طولانی-اثر (ICS/LABA) به میزان یک بار در روز در برابر آنتاگونیست‌های موسکارینی طولانی-اثر استنشاقی (LAMA) به تنهایی برای افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD).

  ما یک جست‌وجوی الکترونیکی در پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین (14 می 2018)؛ ClinicalTrials.gov (14 می 2018) و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (20 سپتامبر 2017) انجام دادیم و سپس سایر منابع، از جمله فهرست منابع مطالعات وارد شده و پایگاه ثبت کارآزمایی‌ تولید کنندگان (10 اکتبر 2017) را جست‌وجو کردیم. دو جفت از نویسندگان مرور مقالات انتخاب شده را غربالگری و بررسی کردند.

  کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که به مقایسه ICS/LABA و LAMA تجویز شده به صورت یک بار در روز در بزرگسالان مبتلا به COPD پرداختند.

  دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را در هر مطالعه ارزیابی کردند. داده‌های دو-حالتی را به صورت نسبت‌های شانس (ORs) اثرات-تصادفی و داده‌های پیوسته را به صورت تفاوت‌های میانگین (MDs) با 95% فاصله اطمینان (Cl)؛ (95% CIs)؛ با استفاده از Review Manager 5، تجزیه‌وتحلیل کردیم.

  دو مطالعه را با 880 شرکت‌کننده وارد کردیم. یک کارآزمایی در حال انجام را با به کارگیری برنامه‌ریزی شده 80 شرکت‌کننده شناسایی کردیم. مطالعات وارد شده، شرکت‌کنندگان مبتلا به COPD جزئی برگشت‌پذیر و غیر-برگشت‌پذیر و میانگین درصد پیش‌بینی شده خط پایه (درصد پیش‌بینی شده) حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه (forced expiratory volume in one second; FEV₁) برابر با 43.4 تا 49.6 را به کار گرفتند. هر دو مطالعه 12 هفته طول کشید. هر دو مطالعه از ترکیب مشابه ICS/LABA استنشاقی (فلوتیکازون فوروئات (fluticasone furoate) و ویلانترول (vilanterol) با دوز 25/100 mcg یک بار در روز؛ FF/VI) در برابر LAMA (18 میکروگرم تیوتروپیوم (tiotropium)؛ TIO) استفاده کردند. آنها به صورت مقالات کامل منتشر شدند، و هیچ یک از این مطالعات در معرض خطر پائین سوگیری (bias) در همه حوزه‌ها قرار نداشت.

  در مقایسه با بازوی TIO، نتایج مربوط به پیامدهای اولیه تجمعی برای بازوی FF/VI به شرح زیر بود: مرگ‌ومیر: OR: 0.20؛ 95% CI؛ 0.02 تا 1.73؛ 880 شرکت‌کننده (مرگ‌و‌میر فقط در بازوی TIO گزارش شد)، شواهد با کیفیت بسیار پائین؛ تشدید COPD (نیاز به کورتیکواستروئیدهای خوراکی کوتاه‌مدت یا آنتی‌بیوتیک‌ها، یا هر دو): OR: 0.72؛ 95% CI؛ 0.35 تا 1.50؛ 880 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین؛ پنومونی: در هر دو مطالعه فقط حین درمان با FF/VI گزارش شد: OR: 6.12؛ 95% CI؛ 0.73 تا 51.24؛ 880 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین و حوادث جانبی جدی کلی: OR: 0.96؛ 95% CI؛ 0.50 تا 1.83؛ 880 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین. هیچ کدام از پنومونی‌ها کشنده نبودند. در مقایسه با بازوی TIO، تفاوتی در پیامدهای تجمعی ثانویه، از جمله تغییر در نمره کل پرسشنامه تنفسی سنت جورج (St George's Respiratory Questionnaire; SGRQ)؛ پذیرش در بیمارستان (به هر علت)؛ حوادث جانبی مختص بیماری؛ میانگین مصرف هفتگی داروی نجات (نتایج حاصل از فقط یک مطالعه)؛ و میانگین درصد هفتگی روزهای بدون داروی نجات برای FF/VI نیافتیم که دارای اهمیت آماری باشد. تفاوت‌های موجود بین ICS/LABA و LAMA از نظر بهبود نشانه‌های اندازه‌گیری شده توسط تست ارزیابی COPD (نمره CAT) یا برای FEV₁ (تغییر در خط پایه میانگین وزنی 24 ساعته در روز 84 درمان) دارای اهمیت آماری نبود. بسیاری از تخمین‌های تجمعی فاقد دقت بودند. داده‌های مربوط به نقاط پایانی دیگر مانند تشدیدهای منجر به لوله‌گذاری و معیار فعالیت فیزیکی در کارآزمایی‌های وارد شده در دسترس نبودند.

  هشت کتاب هشت کتاب discussion

  Grumpus

  I work at this newspaper in Norfolk, VA and suggested to the news room that they do a story on Goodreads. Here is the story that Jim Washington did. I think Jim did a great job. Thanks Jim & Otis!

  اندکی بعد

  دیر بازیست
  فرار باید کرد
  اما به کجا؟
  از چه باید گریخت؟
  میشود از خود گریخت؟
  ولی می دانم باید رفت
  هر جا که شد، باید رفت
  میدانم باید رفت
  اما کی ، کجا، نمیدانم
  میدانم آنچه میخواهم
  خواهم یافت ، در کجا؟
  میخواهم بیابم دل خود را
  آنچه دلم میخواهد خواهم یافت
  می روم
  میدانم میروم
  همانگونه که آمده ام ،
  خواهم رفت.
  میخواهم تنها روم
  همه باید تنها بروند
  من هم تنها خواهم رفت
  در عصر پائیز
  خواهم رفت
  فصل رفتن ،پائیز است
  همراه رقص برگهای خشک
  میروم
  سوار بر بال باد پائیز
  .
  21/شهریور /86

  Barbara

  Good, informative article. I'll send the link to my friends who have asked about the site. Thanks! And, thanks once again to Otis for this great place.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.